Jesteś tutaj:
Strona główna: > Strategia rozwoju

Strategia rozwoju piłki nożnej w sekcji piłkarskiej „RÓŻA KUTNO” będącej częścią Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie.

(założenia metodyczne i organizacyjne)

Gram mózgu w piłce nożnej waży więcej niż kilogram mięśni”

Horst Wein

Kutno 2015

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Cel nadrzędny powołania Sekcji Piłkarskiej „RÓŻA KUTNO”
 3. Cel sportowy
 4. Szkolenie dzieci i młodzieży
 1. etapy szkolenia
 2. nabór/grupy wiekowe
 3. kadra trenerska
 1. Program i plan szkolenia w Sekcji Piłkarskiej „RÓŻA KUTNO”
 2. Baza sportowa
 3. Rywalizacja
 4. Zasady funkcjonowania Sekcji Piłkarskiej „RÓŻA KUTNO”
 5. Nasza przyszłość/wizja

Wstęp

Aktywność sportowa odgrywa ważną rolę w harmonijnym rozwoju młodego człowieka. Uczestnictwo w niej przyczynia się do poprawy zarówno zdrowia, ale również wydolności organizmu i sprawności fizycznej. Są to niezwykle ważne przymioty młodego człowieka, które stanowią podwalinę pod możliwość realizacji wielu zadań edukacyjnych, zawodowych i społecznych.

Podstawą do założenia nowej sekcji piłkarskiej była troska o prawidłowy cykl szkolenia i wychowania dzieci i młodzieży z naszego regionu. Należy też wspomnieć o rodzicach, którzy byli ważnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji. Do działania motywowało ich niezadowolenie z zaistniałej sytuacji w jakiej znaleźli się ich podopieczni (dzieci). Akceptując ich wolę podjęliśmy wysiłki, aby stworzyć nowe warunki edukacji dla zawodników na zasadach zdrowej konkurencji tj. prawie wyboru do szkolenia i wychowania poprzez sport.

2. Cel nadrzędny powołania Sekcji Piłkarskiej „RÓŻA KUTNO”

Celem nadrzędnym jaki sobie postawiliśmy przy powołaniu Sekcji Piłkarskiej „RÓŻA KUTNO” jest prowadzenie edukacji, która ma służyć rozwojowi sportowemu zawodniczek i zawodników, wychowaniu w duch życzliwości, rywalizacji fair play oraz nabywaniu pozytywnych wartości związanych z uprawianiem piłki nożnej.

3. Cel sportowy

Celem szkolenia sportowego jest stworzenie podstawy do uprawiania sportu przez całe życie.

4. Szkolenie dzieci i młodzieży

Praca z dziećmi i młodzieżą należy do najważniejszych wyzwań każdego klubu sportowego, każdego trenera. Trening tych grup wiekowych musi koniecznie uwzględniać rozwój młodych sportowców. Do osiągnięcia celu niezbędna jest przede wszystkim odpowiednia przeszkolona i doświadczona kadra trenerska. Dlatego nie możemy pozwolić na to, by rozpocząć edukację młodzieży będąc nieprzygotowanym. Przygotowanie do gry w piłkę nożną oraz dalsze kształcenie powinno stać na jak najwyższym poziomie. Bardzo ważne jest, by prace z dziećmi zacząć możliwie jak najwcześniej. Dlatego „RÓŻA KUTNO” będzie prowadziła szkolenie dla chłopców i dziewcząt od 4­ 5 roku życia. Najważniejszym celem podejmowanych działań będzie rozwój i popularyzacja sportu młodzieżowego, rozbudzenie zainteresowań sportowych wśród najmłodszych oraz motywowanie do aktywnego trybu życia. Zawodnicy będą mieli odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego oraz edukacje sportową na najwyższym poziomie. Ponadto sekcja będzie promowała wartości moralno­etyczne w celach wychowawczo­dydaktycznych. Efektem podjętej pracy trenerskiej będzie wyselekcjonowanie i przygotowanie najzdolniejszej młodzieży do reprezentowania Miasta Kutna w drużynach juniorskich i seniorskich.

 1. etapy szkolenia

-etap przygotowania wstępnego (dotyczy grupy wiekowej 4-9 lat),

-etap ukierunkowany –nauczania i doskonalenia (dotyczy grupy wiekowej 10-12 lat),

-etap doskonalenia opanowanych umiejętności (dotyczy grupy wiekowej 13-15 lat).

W etapie wstępnym szkolenia (4­9 lat) zajęcia będą miały charakter gier i zabaw. Poprzez taką formę chcemy stopniowo wprowadzić młodych adeptów w tajniki piłki nożnej i przyszłego specjalistycznego treningu. Na tym etapie zajęcia prowadzone będą 2 razy w tygodniu w oparciu o roczny program treningowy. Dla tej grupy szkoleniowej planowane są mecze kontrolne, uczestnictwo lidze łódzkiego związku piłki nożnej oraz turniejach halowych. Szkolenie tej grupy odbywać się będzie na nawierzchni sztucznej jak i naturalnej.

Do najważniejszych zadań tego etapu zalicza się:

 • dostarczenie radości i satysfakcji ćwiczącym z treningu,

 • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowia,

 • selekcja do dalszego procesu szkolenia,

 • opanowanie podstaw najważniejszych umiejętności technicznych z zakresu gry w piłkę nożną,

 • wszechstronna stymulacja rozwoju wybranych cech motorycznych (szybkość, koordynacja, gibkość).

Następny etap to nauczanie podstawowe (10­12 lat), którego celem głównym będzie opanowanie umiejętności technicznych i podstaw taktyki. Jest to bardzo ważny okres który sprzyja uczeniu się wszelkich czynności ruchowych. Dlatego w tym wieku, będziemy kładli nacisk na kształtowanie koordynacji ruchowej i naukę techniki. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o roczny plan treningowy na nawierzchni naturalnej.

W tym etapie do najważniejszych zadań zalicza się:

 • podnoszenie zdrowotności i tężyzny fizycznej,

 • kształtowanie cech woli ze szczególnym zwracaniem uwagi na godzenie nauki z zajęciami szkoleniowymi,

 • zwiększenie potencjału możliwości sprawności fizycznej,

 • opanowanie wszechstronnych umiejętności technicznych,

 • wykorzystanie posiadanych umiejętności technicznych w różnych formach gry.

Kolejny etap to doskonalenie opanowanych umiejętności (13-15 lat). W etapie tym proces szkoleniowy ukierunkowany będzie na podniesienie umiejętności technicznych z piłki nożnej oraz odpowiednich umiejętności motorycznych na wyższy poziom sportowy. Doskonalone będą zadania z taktyki indywidualnej i zespołowej we wszystkich formacjach , kontynuowany będzie proces wychowawczy. Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu w oparciu o roczny plan treningowy. Drużyny występować będą w rozgrywkach organizowanych przez łódzki związek piłki nożnej oraz meczach kontrolnych i turniejach. Zajęcia prowadzone będą na nawierzchni naturalnej.

Najważniejsze zadania na tym etapie to:

 • kształtowanie techniki oraz taktyki w oparciu o wszechstronną sprawność,

 • praca indywidualna i zespołowa,

 • specjalistyczny trening z dużą częstotliwością,

 • stosowanie ćwiczeń odzwierciedlających sytuację na boisku,

 • doskonalenie cech motorycznych-skoczności, siły, wytrzymałości i zręczności,

 • wykorzystanie testów sprawnościowych w procesie treningowym,

 • nauczanie gry w różnych formacjach.

Dla wszystkich grup wiekowych w miarę możliwości i gdy pozwolą na to środki finansowe planowane będą obozy letnie i zimowe.

Tak przygotowana młodzież, będzie godnie reprezentowała nasze miasto w drużynach juniorskich i seniorskich.

 1. nabór i grupy wiekowe

W etapie naborowym uczestnicy zajęć kształtować będą predyspozycje mentalne, zdrowotne, osobowe, motoryczne i specjalistyczne. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu ze szczególnym naciskiem na ogólny rozwój psycho-fizyczny. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o programy i plany szkoleniowe na bazie gier i zabaw ogólnorozwojowych, w oparciu o piłki i inne potrzebne przybory. Wprowadzane będą najprostsze elementy techniki użytkowej. W etapie tym bardzo duży nacisk położony będzie na współpracę, pomoc koleżeńską, miłą atmosferę w grupie i dobrą zabawę.

Sekcja Piłkarska „RÓŻA KUTNO” prowadzi nabór ciągły do 6 grup.

 • grupa dziewcząt uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • rocznik 2000/2001 chłopcy,
 • rocznik 2002/2003 chłopcy,
 • rocznik 2004/2005 chłopcy,
 • rocznik 2006/2007 chłopcy.

Grupy tę będą zgłoszone do rywalizacji w ramach rozgrywek Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

Dodatkowa grupa będzie tworzona dla chłopców i dziewczynek (rocznik 2008 i młodsi), której celem będzie zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez ich udział w zorganizowanych zajęciach o charakterze gier i zabaw. Poprzez taką formę chcemy stopniowo wprowadzić młodych adeptów w tajniki piłki nożnej i przyszłego specjalistycznego treningu. Może powstać kilka grup w zależności od liczby chętnych.

Struktura szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji:

Chłopcy:

Nabór i selekcja – grupa selekcyjna (2008 i młodsi) – Żaki > rocznik 2006/07 – Orlik Młodszy > rocznik 2004/05 – Młodzik Młodszy > rocznik 2002/03 – Trampkarz Młodszy > rocznik 2000/01 – Junior Młodszy.

Dziewczyny:

Uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – III liga kobiet grupa łódzka

W miarę rozwoju naszej sekcji z roku na rok będziemy tworzyć kolejne drużyny piłkarskie ( roczniki) i będziemy je zgłaszać do rozgrywek ŁZPN. Kiedy najstarszy rocznik 2000/2001 skończy wiek juniora starszego w Sekcji Piłkarskiej Róża Kutno na bazie naszych wychowanków powołać drużynę seniorów i zgłosić ich do rozgrywek na szczeblu, który określa ŁZPN.

 1. kadra trenerska

Szkolenie sportowe w Sekcji Piłkarskiej „RÓŻA KUTNO” prowadzone jest wyłącznie przez wykwalifikowaną kadrę trenerów posiadającą:

-kwalifikacje instruktora bądź trenera piłki nożnej,

-doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą,

-pozytywny stosunek do życia,

-sukcesy w życiu osobistym i zawodowym.

W chwili obecnej Sekcja Piłki Nożnej „RÓŻA KUTNO” ma nawiązaną współpracę wyłącznie z trenerami posiadającymi uprawnienia „trenera II Klasy i II Klasy UEFA A.

 1. Program i plan szkolenia w Sekcji Piłkarskiej „RÓŻA KUTNO”

Program i plan szkolenia wdrożony zostanie z dniem rozpoczęcia nowego sezonu piłkarskiego tj. 01.07.2015r. i trwał będzie na czas nieokreślony, nie krótszy niż 4 lata.

 1. Baza sportowa
 1. sezon letni

Przez cały sezon letni zajęcia treningowe, mecze sparingowe oraz rozgrywki w ramach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzone będą na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie tj. Stadiony przy ul. Kościuszki i przy ul. Ks. Oziębłowskiego (obiekty z nawierzchnią naturalną) oraz na boiskach wielofunkcyjnych typu Orlik (obiekt z nawierzchnią sztuczną).

 1. sezon zimowy

W sezonie zimowym zajęcia treningowe prowadzone będą na salach gimnastycznych Szkół Podstawowych nr 1, 3 i 4 oraz Gimnazjalnych w Kutnie (obiekty z nawierzchnią drewnianą i syntetyczną).

 1. Rywalizacja

Zawodnicy zrzeszeni w Sekcji Piłkarskiej „RÓŻA KUTNO” reprezentować będą miasto Kutno na różnych arenach sportowych w całym kraju poprzez udział w rozgrywkach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, turniejach, meczach sparingowych i kontrolnych.

 1. Zasady funkcjonowania Sekcji Piłkarskiej „RÓŻA KUTNO”

Zasady funkcjonowania Sekcji Piłkarskiej „RÓŻA KUTNO” zawarte są w regulaminie funkcjonowania drużyn młodzieżowych Sekcji Piłkarskiej „RÓŻA KUTNO” w Stowarzyszeniu SL SALOS „RÓŻA KUTNO” (załącznik nr 1).

 1. Nasza przyszłość/wizja

Sekcja piłkarska „RÓŻA KUTNO” będzie chciała zapewnić młodzieży jak najlepsze warunki do rozwoju. Stworzyć ciągłość szkolenia na jak najwyższym poziomie, by nasi wychowankowie trafiali w drużynach seniorskich na jak najwyższy poziom sportowy. Kadra trenerska będzie podwyższała swoje kwalifikacja i jeździła na staże do klubów, w których szkolenie młodzieży jest priorytetem.

Mamy świadomość, że potrzebne są na to środki finansowe. Liczymy więc na przychylność władz miasta dla naszej działalności. Nie chcemy składać wielu obietnic na wyrost, lecz podejść racjonalnie do tworzącego się przedsięwzięcia. Szukamy innych skutecznych rozwiązań jak np. rozmowy i spotkania z przedsiębiorcami, władzami lokalnymi i samorządowymi, które mogą być przydatne w realizacji nakreślanych celów. Najważniejszy jest prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży i stworzenie optymalnych warunków do działania. Będziemy dążyć do poprawy ich umiejętności, a z czasem zapewnienia możliwości rywalizacji z najlepszymi rówieśnikami w województwie. Wierzymy, że prawidłowość i skuteczność szkolenia pozwoli na odpowiednie ukształtowanie zawodnika pod względem sportowym jak i moralnym. Współpraca z rodzicami na wielu płaszczyznach pomoże przynieść spodziewane efekty.

Z uwagi na fakt , iż w chwili obecnej nie dysponujemy obiektami sportowymi spełniającymi wymogi Łódzkiego Związku Piłki Nożnej do przeprowadzania rozgrywek na odpowiednim poziomie sportowym, więc obecnie korzystamy z uprzejmości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie. Taki stan rzeczy może w przyszłości ulec zmianie, gdyż w planach mamy pozyskanie środków na budowę własnego obiektu sportowego, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy Kutna i okolic.

Ponadto w planach zakładamy także otworzenie w Sekcji Piłkarskiej „RÓŻA KUTNO” szkółki bramkarzy, w której będą mieli możliwość doskonalenia się bramkarze wszystkich zespołów z regionu kutnowskiego.

Kolejną inicjatywą, którą chcielibyśmy wdrożyć do realizacji jest zorganizowanie na terenie Kutna cyklicznego turnieju ogólnopolskiego piłki nożnej pod nazwą „o Złotą Różę Kutna”. Uważamy, że taki turniej był by dobrym pomysłem na promowanie miasta i jednocześnie możliwością do skonfrontowania się i pokazania naszych zawodników na tle innych z bardziej renomowanych klubów. Turniej taki miałby się odbywać w dniach obchodów Święta Róży w Kutnie i stałby się jednym z jej ważnych i zauważalnych elementów.

Wierzę, że będzie nas na to stać.

Top