Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie.

             „Boisko martwe diabeł żywy, boisko żywe diabeł martwy”

                                                                                                  św. Jan Bosko

Woźniaków 2020

Założenia metodyczne i organizacyjne

Strategia rozwoju SL SALOS „RÓŻA KUTNO” składa się z kilkunastu elementów które tworzą jedną spójną całość wieloletniego procesu szkolenia sportowego.

Wizja

Personalistyczna wizja sportu.

Misja

Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską oraz bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni, solidarności i fair play. Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej, jako naczelnej zasadzie postępowania.

Elementy Strategii rozwoju:

 1. Wstęp
 2. Cel nadrzędny działalności SL SALOS „RÓŻA KUTNO” – „Z pasją do sportu i rozwoju”.
 3. Cel sportowy
 4. Szkolenie dzieci i młodzieży
 5. etapy szkolenia
 6. grupy wiekowe
 7. kadra trenerska
 8. Programy i plany szkolenia
 9. Baza sportowa
 10. Obozy sportowe
 11. Propagowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego od zajęć szkolnych
 12. Drużyna piłkarska seniorów
 13. Kodeks postępowania wychowawczego
 14. Regulamin uczestnictwa w działalności SL SALOS „RÓŻA Kutno”
 15. Podsumowanie

Ad. 1  Wstęp

Aktywność sportowa odgrywa ważną rolę w harmonijnym rozwoju dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w niej przyczynia się do poprawy zarówno zdrowia, ale również wydolności organizmu i sprawności fizycznej. Są to niezwykle ważne przymioty młodego człowieka, które stanowią podwalinę pod możliwość realizacji wielu zadań edukacyjnych, zawodowych i społecznych.

Podstawą do działania jest troska o prawidłowy cykl szkolenia i wychowania dzieci i młodzieży z naszego powiatu kutnowskiego. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców naszych podopiecznych, podjęliśmy wysiłki, aby stworzyć nowe warunki edukacji dla zawodników na zasadach zdrowej konkurencji tj. prawie wyboru do szkolenia i wychowania poprzez sport do sportu, do społeczeństwa i w społeczeństwie.

Wobec częstych sygnałów mówiących o pogarszającym się stanie sprawności fizycznej oraz coraz bardziej biernym trybie życia wśród dzieci i młodzieży. SL SALOS „RÓŻA Kutno” pragnie prowadzić i kontynuować inicjatywę ukierunkowaną przede wszystkim na wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez zabawę, rozwój ogólno-sportowy oraz stopniowe wchodzenie i rozwijanie umiejętności sportowych.

W swojej działalności SL SALOS „RÓŻA Kutno” nie przewiduje żadnych testów i kryteriów naboru. Każdy uczestnik zajęć będzie mógł odnaleźć swoje pozytywne strony i w nich się realizować. Nasze działania nie są nastawione na konieczny wynik sportowy, to dla nas sprawa podrzędna i nie mająca wpływu na program i zakres szkolenia.

Do udziału w naszym przedsięwzięciu chcemy zaprosić wszystkie dzieci i młodzież z różnych środowisk i rejonów, gdyż tylko otwarcie się na różne środowiska daje efekty wychowawcze i prawidłowe relacje międzyludzkie, które pragniemy kształtować wśród młodych ludzi.

Chcemy również monitorować wyniki w nauce, pomagać, motywować i zachęcać dzieci do pracy i zdobywania wiedzy, a w realizowaniu założeń będziemy się kierować opracowanym Regulaminem uczestnictwa w działalności SL SALOS „RÓŻA Kutno”. Jest to zbiór zasad postępowania i zachowania, który będzie pomagał w wychowaniu dzieci oraz młodzieży poprzez zdrową rywalizację, integrację, zabawę i pozytywną atmosferę w grupie.

Ad. 2. Cel nadrzędny działalności SL SALOS „RÓŻA KUTNO”  – „Z pasją do sportu i rozwoju”

Celem nadrzędnym działalności SL SALOS „RÓŻA Kutno” jest ukształtowanie młodego człowieka-sportowca, posiadającego w pełni ukształtowany, wysoki oraz wszechstronny poziom wiedzy i umiejętności, pozwalający na właściwe i samodzielne dokonywanie wyborów oraz podejmowanie decyzji w realizacji życiowych celów, ważnym celem będzie również ukształtowanie świadomości zdrowego stylu życia, poprzez zaangażowanie w aktywne spędzanie czasu wolnego.

Pragniemy również aby każdy członek stowarzyszenia realizował własne pomysły na funkcjonowanie SL SALOS „RÓŻA Kutno” i aktywnie włączając się w jego działalność współtworzył wspólnotę osób dążących do wspólnego celu. Nasze stowarzyszenie i klub jest organizacją non-profit, w której nikt nie uzyskuje osobistych korzyści, a osoby angażujące się w działalność klubu są ludźmi, dla których piłka nożna, piłka siatkowa i praca z młodymi piłkarzami i siatkarkami jest pasją i pomysłem na życie.

Ad. 3 Cel sportowy

Celem szkolenia sportowego w SL SALOS „RÓŻA Kutno” jest stworzenie podstawy do uprawiania sportu przez całe życie.

Cele szczegółowe:

 1. Wszechstronny rozwój ruchowy.
  2. Wczesna profilaktyka wad postawy.
  3. Lepsze zdrowie i dobre samopoczucie psychiczne.
  4. Zmniejszanie poczucia lęku.
  5. Zapobieganie niektórym zaburzeniom występujących w dzieciństwie (otyłość, zaburzenia aparatu ruchu).
  6. Zamiłowanie do uprawiania sportu przez całe życie.
  7. Integracja w grupie.
  8. Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny poprzez budowanie instytucji autorytetu trenerów jako osób przekazujących i stosujących zasady oparte na katolickim szacunku do każdego człowieka.
  9. Motywowanie dzieci do aktywnego spędzania czasu jako przeciwdziałania zagrożeniom XXI wieku, tj. wszelkim typom uzależnień oraz ,,życiu przy komputerze i telewizji”.
  10. Uczenie uczciwych zasad rywalizacji i odpowiedzialności za zespół (wspólnotę).
  11. Kształtowanie prawidłowego ducha kibicowania.
  12. Zabawa i radość.

Ad. 4 Szkolenie dzieci i młodzieży

Aktywność sportowa jest coraz bardziej popularna. Wpływa na prawidłowy rozwój fizyczny, zmniejsza ryzyko otyłości, kształtuje sylwetkę, poprawia wydolność, podnosi odporność organizmu, wpływa pozytywnie na ogólny stan zdrowia, poprawia samopoczucie, kształtuje charakter, a także uczy systematyczności. Nasze zajęcia sportowe to prawdziwe treningi prowadzone przez trenerów. Nie są nudne, ale są wyczerpujące jak treningi w każdym poważnym klubie sportowym. Ich poziom dostosowujemy do umiejętności i potrzeb uczestników. Każdy trening w zależności od potrzeb uczestników i mozliwości trwa 1, 5 godziny i jest podzielony na trzy części:

– Rozgrzewka i rozciąganie – ok. 15 minut.

– Realizacja programu treningowo – szkoleniowego – ćwiczenia – ok. 35 minut.

– Gra szkoleniowa – ok. 40 minut.

Dzięki takiej konstrukcji treningu zawodnicy zawsze znajdą czas na naukę i doskonalenie techniki oraz sprawdzenie swoich umiejętności podczas gry, a dobrze poprowadzona rozgrzewka znacznie zmniejszy ryzyko odniesienia kontuzji. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu ze szczególnym naciskiem na ogólny rozwój psychofizyczny. Na każde zajęcia trener przygotuje wszystko co jest potrzebne do właściwego przeprowadzenia treningu. Zawsze korzystamy z najlepszego sprzętu sportowego. Nasi trenerzy często korzystają także ze sprzętu dodatkowego, takiego jak znaczniki, pachołki, płotki, kijki, linie i drabinki koordynacyjne. To wszystko sprawia, że ćwiczenia są efektywniejsze, a treningi atrakcyjniejsze.

 • sezon letni

Przez cały sezon letni zajęcia treningowe, mecze sparingowe oraz rozgrywki w ramach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzone są w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie tj. Stadiony przy ul. Kościuszki i przy ul. Ks. M. Oziębłowskiego (obiekty z nawierzchnią naturalną) oraz na boiskach wielofunkcyjnych typu Orlik (obiekt z nawierzchnią sztuczną).

 • sezon zimowy

W sezonie zimowym zajęcia treningowe prowadzone będą w salach gimnastycznych Szkół Podstawowych nr 2, 4, 5, 6, ZS nr 3 w Kutnie, SP w Gołębiewku (obiekty z nawierzchnią drewnianą i syntetyczną).

 1. Etapy szkolenia
  1. Dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia – nabór podstawowy, kształtowanie ogólno-fizyczne
  2. Dzieci w wieku 11-13 lat – nauczanie podstawowych umiejętności technicznych
  3. Dzieci w wieku 14-16 lat – doskonalenie opanowanych umiejętności
  4. Młodzież w wieku od 16-17 lat – etap trenowania
  5. Młodzież w wieku od 18 roku życia – kształtowanie maksymalnych możliwości

Ad. 1 Do pierwszego etapu szkolenia prowadzony jest nabór ciągły przez cały okres szkolenia. W następnych etapach przyjęcie do grupy może nastąpić po akceptacji trenera prowadzącego zajęcia w danej grupie w wyznaczonym przez siebie etapie szkolenia.

W etapie naborowym podstawowym uczestnicy zajęć kształtować będą predyspozycje mentalne, zdrowotne, osobowe, motoryczne i specjalistyczne. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu ze szczególnym naciskiem na ogólny rozwój psychofizyczny. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o programy i plany szkoleniowe na bazie gier i zabaw ogólnorozwojowych, w oparciu o piłki i inne potrzebne przybory. Wprowadzane będą najprostsze elementy techniki użytkowej. W etapie tym bardzo duży nacisk położony będzie na współpracę, pomoc koleżeńską, miłą atmosferę w grupie i dobrą zabawę.

Ad. 2 W tym okresie grupa szkoleniowa może rozgrywać mecze oraz brać udział w turniejach halowych

Nauczanie podstawowych umiejętności technicznych.

W etapie nauczania podstawowych umiejętności technicznych szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na wszechstronne kształtowanie umiejętności technicznych w piłce nożnej oraz doskonalenie zdolności motorycznych. Wprowadzane są podstawowe zadania z taktyki indywidualnej i zespołowej w obronie i w ataku. Kontynuowany jest proces wychowawczy oraz nawyki zdrowotne i organizacyjne.

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy i plany szkoleniowe. Dla tej grupy szkoleniowej prowadzone są mecze kontrolne na nawierzchni naturalnej jak i turnieje halowe. Organizowane są również obozy sportowe: zimowy – w okresie ferii zimowych, letni – w końcowym okresie wakacji letnich. Chodzi tutaj o wszechstronny rozwój  i wzbogacenie uczniów o nowe umiejętności i zainteresowanie innymi dziedzinami sportu i rekreacji.

Ad. 3 W etapie doskonalenia opanowanych umiejętności szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na podniesienie umiejętności technicznych  z piłki nożnej oraz odpowiednich zdolności motorycznych na wyższy poziom sportowy. Doskonalone są zadania z taktyki indywidualnej i zespołowej w obronie i w ataku, kontynuowany jest proces wychowawczy oraz kształtowanie nawyków zdrowotnych i organizacyjnych.
Zajęcia odbywają  się 3 razy w tygodniu w oparciu o roczny plan treningowy. Drużyna występuje w rozgrywkach organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Gdy pozwolą na to środki finansowe, którymi dysponuje klub, startuje również w innych rozgrywkach (np. pucharowe, turnieje, itp.).

Organizowane są obozy letnie i zimowe z kontynuacją oferty rekreacji i rozwijania świadomości aktywnego wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego.

Ad. 4 Etap trenowania

W etapie trenowania szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na podniesienie umiejętności technicznych z piłki nożnej oraz odpowiednich zdolności motorycznych na najwyższy poziom sportowy. Główny nacisk zostaje nałożony na opanowanie zadań z taktyki indywidualnej i zespołowej w obronie i w ataku. W dalszym ciągu kontynuowany jest proces wychowawczy oraz kształtowanie nawyków zdrowotnych i organizacyjnych. Zajęcia odbywają się 2-4 razy w tygodniu w oparciu o roczny plan treningowy.

Drużyna występuje w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz w miarę możliwości finansowych klubu, startuje w innych rozgrywkach (np. pucharowe, turnieje, itp.).
Organizowane są sportowe obozy przygotowawcze letnie i zimowe.

Ad. 5 Kształtowania maksymalnych możliwości

W etapie kształtowania maksymalnych możliwości szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na osiąganie maksymalnych wyników sportowych i opanowaniu w jak najszerszym zakresie umiejętności taktycznych, technicznych i zdolności motorycznych. Zwracana jest uwaga na ukształtowane nawyki wychowawcze oraz postawę i sportowy tryb życia. Zajęcia odbywają się 2-4 razy w tygodniu w oparciu o roczny plan treningowy.
Drużyna występuje w amatorskich rozgrywkach ligowych oraz w miarę możliwości finansowych klubu, startuje w innych rozgrywkach (np. pucharowe, turnieje, itp.). Organizowane są sportowe obozy przygotowawcze letnie i zimowe.

 1. Grupy wiekowe

Uczestnicy każdej grupy wiekowej posiadają aktualne badania lekarskie, kartę zawodnika, deklarację gry amatora podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego i są ubezpieczeni (NNW) przez SL SALOS „Róża Kutno”, a trenerzy NNW i OC.

Rekrutacja uczestników wyrażona będzie poprzez wypełnioną deklarację członkowską: rodziców /opiekunów prawnych dziecka, jako pierwszych odpowiedzialnych za wychowanie dziecka. Dobór grupy wiekowej wiąże się z charakterem planowanych zajęć, a celem jest wzbudzenie zainteresowania piłką nożną dla podniesienia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Ponadto taki dobór przedziału wiekowego pozwala zachęcić dzieci i młodzież do dalszego kontynuowania szkolenia sportowego na poziomie danej kategorii wiekowej w sekcji piłki nożnej w SL SALOS „RÓŻA Kutno”. Dziewięć grup wiekowych zostało zgłoszonych do udziału w rywalizacji sportowej objętej systemem okręgowego związku sportowego. Każda grupa została zgłoszona na sezon 2019/2020, 2020/2021 do ŁZPN.

Oto grupy wiekowe:

Grupy są zgłoszone do rywalizacji w ramach rozgrywek Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

 • grupa kobiet – seniorki
 • rocznik 2001/2002/2003 chłopcy,
 • rocznik 2004/2005 chłopcy,
 • rocznik 2006 chłopcy,
 • rocznik 2007 chłopcy,
 • rocznik 2008 chłopcy,
 • rocznik 2009 chłopcy,
 • rocznik 2010 chłopcy,
 • rocznik 2011 chłopcy,

Dodatkowe grupy są tworzone dla chłopców i dziewcząt, której celem będzie zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez ich udział w zorganizowanych zajęciach o charakterze gier i zabaw. Poprzez taką formę chcemy stopniowo wprowadzić w tajniki piłki nożnej i przyszłego specjalistycznego treningu. Może powstać kilka grup w zależności od liczby chętnych.

 • rocznik 2012 chłopcy grupa naborowa
 • rocznik 2013 i młodsi chłopcy grupa naborowa
 • grupa dziewcząt juniorek grupa naborowa

W miarę rozwoju naszej sekcji z roku na rok będziemy tworzyć kolejne drużyny piłkarskie i będziemy je zgłaszać do rozgrywek ŁZPN.

Na bazie naszych wychowanków możemy powołać drużynę seniorów i zgłosić ich do rozgrywek na szczeblu, który określa ŁZPN. Marzeniem jest udział Juniorów w Centralnej Lidze Juniorów.

Udział w rozgrywkach sportowych:

Wg systemu ŁZPN

Wg systemu SALOS RP

(Inspektorialne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej IIMS, Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej OIMS, Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu OIMS Futsalu, Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej ŚIMS)

 • A rocznik 2003/2004
 • B rocznik 2005/2006
 • C rocznik 2007/2008
 1. Kadra trenerska

Praca z dziećmi i młodzieżą należy do najważniejszych wyzwań stowarzyszenia SL SALOS „RÓŻA Kutno” oraz każdego trenera.

Trening grup wiekowych zakłada rozwój młodych sportowców. Do osiągnięcia celu niezbędna jest przede wszystkim odpowiednio przeszkolona i doświadczona kadra trenerska. Dlatego rozpoczynając edukację młodzieży zaprosiliśmy do współpracy osoby kierujące zajęciami sportowymi posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w Polsce takie, a w większości są to nauczyciele wychowania fizycznego z przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończonymi studiami wyższymi, posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe i pedagogiczne.

Posiadają kurs UEFA A – 3 osoby, B – 5 osób, C – 1 osoba oraz jedna w trakcie kursu UEFA C, kurs wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży, kurs kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży, kurs kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych oraz kur udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Co roku trenerzy uczestniczą w kursokonferencjach metodyczno-szkoleniowych trenerów i instruktorów. A zatem kadra trenerska ma doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz sukcesy w pracy zawodowej.

 1. Programy i plany szkolenia

Do każdego etapu szkolenia opracowany zostaje szczegółowy Plan Szkolenia Sportowego na dany rok szkolny.

 1. Baza sportowa

W okresie wiosna-lato-jesień podstawową bazę sportową stanowią dostępne otwarte obiekty i boiska sportowe z nawierzchnią naturalną lub sztuczną, na których zostaną zarezerwowane i wyznaczone terminy zajęć treningowych. W szczególności takimi obiektami są dostępne boiska „Orlik” na terenie miasta Kutno. Zajęcia treningowe, mecze sparingowe  oraz rozgrywki w ramach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzone będą na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie tj. Stadiony przy ul. Kościuszki i przy ul. Ks. M. Oziębłowskiego  (obiekty z nawierzchnią naturalną) oraz na boiskach wielofunkcyjnych typu Orlik (obiekt z nawierzchnią sztuczną).

W okresie zimowym zajęcia prowadzone będą na halach sportowych lub na całorocznych obiektach zamkniętych, na których zostaną zarezerwowane i wyznaczone terminy zajęć treningowych (obiekty z nawierzchnią drewnianą i syntetyczną).

W strategii stowarzyszenia przyjmuje się założenie docelowego dążenia do pozyskania stałego zaplecza sportowo-szkoleniowego na użytek klubu. Tak mamy marzenie aby powstał kompleks sportowy z zapleczem socjalnym, pełnowymiarowym sztucznym boiskiem, siłownią zewnętrzną, boiskiem do siatkówki plażowej ze sztucznym oświetleniem w Woźniakowie. To jest nasza na przyszłość. Być może w ciągu dwóch lat planowany projekt dojdzie do skutku. Stowarzyszanie ma taką nadzieję. Obecnie wiadome jest, że na terenie Woźniakowa taki obiekt, może zostać wybudowany, gdyż pozwala na to plan zagospodarowania przestrzennego.

 1. Obozy sportowe

Dla chętnych uczestników organizowane są obozy sportowe (letni i zimowy) uwzględniające przede wszystkim podnoszenie umiejętności z zakresu piłki nożnej, ale również mające na celu podnoszenie sprawności ogólno-fizycznej, kondycji ogólnej, integrację grupy, a także mają być elementem rekreacji i wypoczynku oraz nieść element wychowawczo-edukacyjny.

Obóz letni : 10 dni lub 14 dni
Obóz zimowy : 7 dni

Stowarzyszenie nie działa w celu osiągania zysku, a więc nie zakłada osiągnięcia dochodu w związku z realizacją tego zadania. Deklarujemy powszechność zajęć oraz włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

 1. Propagowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego od zajęć szkolnych

Czas wolny po lekcjach w szkole, powinien być dobrze zorganizowany. Dzieci z niecierpliwością czekają na nowe inicjatywy, które w sposób ciekawy i atrakcyjny pozwolą spędzić wolny czas od obowiązków szkolnych.

Piłka nożna  jest grą o wysokich walorach edukacyjnych. W piłkę nożną warto grać, ponieważ to sport który rozwija wiele czynności w organizmie człowieka. Sportowiec powinien mieć dobrze rozwinięty zmysł obserwacji, refleksu, a także umiejętność przewidywania. Oprócz tego, ćwiczy się także wytrzymałość oraz szybkość. To tylko niektóre cechy i umiejętności, które rozwija się dzięki piłce nożnej. Człowiek dzięki wysiłkowi fizycznemu jest w stanie pozbyć się negatywnych emocji, całą złość przełożyć na ćwiczenia, co powoduje rozprężenie psychiczne, mimo wysiłku fizycznego.

Zajęcia rekreacyjne w piłce nożnej dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych z terenu Miasta Kutno. Grupa nie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w ramach ŁZPN. Zajęcia rekreacyjno – sportowe, odbywać się będą 2 razy w tygodniu w obiektach sportowych miasta Kutno wg programu „Mój pierwszy trening”  lub wg programu „Trener Osiedlowy”. Miejsce ćwiczeń przygotowane do zajęć z uwzględnieniem odpowiedniej jakości i ilości przyborów ułatwiających ćwiczenia sportowe. Podczas treningu każdy z uczestników będzie posiadał dostęp do sprzętu sportowego (piłki, taśmy treningowe, skakanki, kijki itp.).

Zajęcia rekreacyjne w piłce siatkowej dziewcząt ze szkoły podstawowej z terenu Miasta Kutno. Aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych czynników zachowania zdrowia nie tylko w okresie szkolnym, ale zapobiega także ewentualnym chorobom i dolegliwościom w kolejnych etapach życia człowieka. Dodatkowym efektem prowadzonych zajęć będzie zapewnienie zdrowych form spędzenia wolnego czasu. Zaplanowane zajęcia rekreacyjno – sportowe oraz rozgrywki sportowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom odbiorców zadania. Zajęcia rekreacyjno – sportowe, odbywać się będą 2 razy w tygodniu w obiekcie sportowym miasta Kutno – SP 5, SP 1.

Półkolonie dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Zapewniona zostanie opieka wychowawcza, II śniadanie, obiad, opieka medyczna, aquapark Kutno, wycieczki do miejsc historycznych, muzealnych, ubezpieczenie NNW i OC, nagrody za udział w konkursach, spotkanie na temat bezpieczeństwa i zdrowia: Sanepid, Policja, Straż. Realizujemy program wychowawczy dostosowany dla dzieci, gry świetlicowe, zabawy na niepogodę, zabawy rekreacyjne, sport na wesoło. Kadra pedagogiczna 11 osób posiada stosowne uprawnienia państwowe do bycia wychowawcą, kierownikiem lub instruktorem gier sportowych zgodnie z rozporządzeniami MEN. W pracy wychowawczej stosujemy system wychowawczy zwany przez św. Jan Bosko prewencyjnym oparty na rozumie, religii i dobroci wychowawczej.

Drużyny i zawodnicy klubu biorą udział w różnych formach sprawdzianów: meczach kontrolnych i turniejach sportowych z zakresu piłki nożnej, zgodnie z założeniami rocznego planu szkoleniowego. Reprezentować będą miasto Kutno na różnych arenach sportowych w całym kraju poprzez udział w rozgrywkach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, turniejach, meczach sparingowych i kontrolnych oraz rozgrywkach sportowych wg systemu SALOS.

Drużyny piłki siatkowej, będą włączone w system rozgrywek w naszym województwie, gdyż bez rywalizacji nie będą się rozwijały sportowo. W ciągu roku organizujemy dwa turnieje w siatkówce. Dwie drużyny mają przygotowanych trenerów do prowadzenia zajęć sportowych.

Kolejną inicjatywą, którą wdrożyliśmy do realizacji to organizowanie na terenie miasta Kutna cyklicznych imprez sportowych. Są to: Andrzejowy turniej piłki halowej w futsalu pod nazwą „CUP RÓŻA KUTNO” oraz Mikołajkowy turniej piłki siatkowej „RÓŻA CUP”. Takie turnieje są dobrym pomysłem na promowanie miasta.

 1. Kodeks postępowania wychowawczego

Zajęcia w klubie to nie tylko treningi i sport, ale także wiele sposobów wychowawczych takich jak: dyscyplina, systematyczność, umiejętność pracy w grupie, zdrowa rywalizacja, higiena osobista, odpowiednia dieta, motywacja do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu.

Klub jest dla każdego. Nie ma żadnej selekcji, a każdy kto będzie chciał może znaleźć miejsce w jego szeregach. Chcemy każdej osobie pomagać i ją wychowywać jeśli nie na zawodowego sportowca, to na osobę dobrze rozwiniętą pod względem ogólno fizycznym, stosującą zasady zdrowego trybu życia i przygotowaną do realizacji życiowych celów. „Wychowanie jest sprawą serca, całkowicie oddanego Bogu” mówił ks. Bosko. Dlatego tą zasadę będziemy wdrażać w życie, aby sport nie zatracił swojego ducha.

Duży nacisk SL SALOS „RÓŻA Kutno” kładzie na integrację grupy i współpracę zespołową. Zadaniem klubu na tym etapie piłkarskiego rozwoju jest uczyć poprzez zabawę, a stresująca rywalizacja o wynik sportowy jest na dalszym planie. Piętnowane będą zachowania agresywne, wulgarne, niekoleżeńskie i brak tolerancji.

 1. Drużyna piłkarska seniorów

Zwieńczeniem poszczególnych etapów szkolenia jest zgłoszenie drużyn piłkarskich poszczególnych kategorii wiekowych do rozgrywek ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej. W meczach i zawodach w pierwszej kolejności reprezentują SL SALOS ”RÓŻA Kutno” zawodnicy zdyscyplinowani, regularnie biorący udział w zajęciach treningowych i nie sprawiający problemów wychowawczych, zatem w drużynie występują uczniowie zdyscyplinowani, nie sprawiający problemów wychowawczych.

Stowarzyszenie zmierza w kierunku stworzenia ciągłości szkolenia na jak najwyższym poziomie, tak by wychowankowie grali w swojej drużynie seniorskiej. Młodzieżowa drużyna, która gra wystartuję w lidze seniorskiej A lub B. Warunkiem startu drużyny seniorskiej SL SALOS ”RÓŻA Kutno” w ŁZPN jest zapewnienie środków finansowych i warunków organizacyjnych przez Zarząd SL SALOS ”RÓŻA Kutno”.

Mamy świadomość, tworzącego się przedsięwzięcia i szukamy skutecznych rozwiązań jak np. rozmowy i spotkania z przedsiębiorcami, władzami lokalnymi i samorządowymi, które mogą być przydatne w realizacji zadania. Liczymy więc na przychylność władz miasta Kutno dla naszej działalności.

Najważniejszy jest prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży i stworzenie optymalnych warunków do działania. Będziemy dążyć do poprawy ich umiejętności, a z czasem zapewnienia możliwości rywalizacji z najlepszymi rówieśnikami w województwie. Prawidłowość i skuteczność szkolenia pozwoli na odpowiednie ukształtowanie zawodnika pod względem sportowym jak i moralnym.

 1. Regulamin uczestnictwa w działalności SL SALOS „RÓŻA Kutno”

Regulamin stanowi integralną część strategii Klubu i jest dokumentem obowiązującym wszystkich członków Klubu i Stowarzyszenia. (załącznik nr 1).

 1. Podsumowanie

Najważniejszym celem podejmowanych działań jest rozwój i popularyzacja sportu dziecięcego oraz młodzieżowego, rozbudzenie zainteresowań sportowych wśród najmłodszych oraz motywowanie do aktywnego trybu życia. Zawodnicy mają odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego oraz edukacje sportową na bardzo dobrym poziomie. W pracy wychowawczej promujemy system wychowawczy ks. Jana Bosko oparty na rozumie, religii i dobroci wychowawczej, a zatem wychowanie oparte na wartościach moralno-etycznych, wychowanie do społeczeństwa i w społeczeństwie, przez sport i do sportu. Chcemy wśród dzieci i młodzieży wydobywać talenty sportowe, dbając o pielęgnowanie tych talentów podczas regularnych treningów, obozów i rozgrywek sportowych organizowanych na poziomach od lokalnego do międzynarodowego. Brak selekcji oraz niskie składki członkowskie pozwalają rozwijać się sportowo wszystkim chętnym, bez względu na ich sytuację rodzinną i materialną. Dzięki temu, odkrywamy prawdziwe perełki – niezwykle uzdolnionych młodych zawodników, będących przyszłością polskiego sportu. Efektem podjętej pracy trenerskiej będzie przygotowanie najzdolniejszej młodzieży do reprezentowania Miasta Kutna w drużynach juniorskich i seniorskich. Program szkoleniowo-treningowy prowadzimy zgodnie z przygotowanym dla danej drużyny planem. Jest on stworzony przez doświadczonych trenerów po analizie potrzeb i poziomu zaawansowania grupy. Program uwzględnia cele rozwojowe grupy i umożliwia monitorowanie postępów poszczególnych zawodników.

Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” wchodzi w życie z dniem od 01.07.2020 roku

Woźniaków, dnia 16 kwietnia 2020 roku

Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 roku i została zaakceptowana uchwałą Zarządu 2/04/2020 z dnia 16.04.2020 r.