Statut Klubu

STATUT

STOWARZYSZENIA LOKALNEGO SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ

SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w WOŹNIAKOWIE.

Podstawę prawną działania Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie stanowią: ustawa z dnia 07.04.1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 1393 ze zm.), ustawa z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 ze zm.), ustawa z dnia 25.06.2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 176 ze zm.) oraz Statut Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14.03.2015 roku.

ART. 1.

 Postanowienia ogólne

1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie zwane dalej SL SALOS.

1.2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie.

1.3. Terenem działania SL SALOS jest obszar województwa łódzkiego, powiatu kutnowskiego, miasta Kutno, gminy Kutno,  a siedzibą władz jest dom Towarzystwa Salezjańskiego w Woźniakowie.

1.4.  SL SALOS jest młodzieżową organizacją sportowo – wychowawczą i opiera swą działalność na systemie wartości chrześcijańskich, społecznej nauce Kościoła i systemie prewencyjnym księdza Bosko.

1.5. SL SALOS jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

1.6. SL SALOS jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, powołanym do prowadzenia działalności o celach niezarobkowych.

1.7. SL SALOS jest stowarzyszeniem autonomicznym, samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne oraz akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

1.8. SL SALOS jest członkiem Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.9. SL SALOS jest członkiem Stowarzyszenia Inspektorialnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej.

1.10. SL SALOS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

1.11. Do oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezes, jeden z wiceprezesów, sekretarz lub skarbnik.

1.12. Władze SL SALOS używają pieczęci okrągłej z napisem RÓŻA KUTNO w środku i napisem na obwodzie pieczęci – Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej, Woźniaków. Poza tym władze używają pieczątek i innych oznaczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ART. 2.

Cele i sposoby działalności

Cele i sposoby działania SL SALOS wynikają z duchowości salezjańskiej i systemu prewencyjnego księdza Jana Bosko, podejmują wyzwania Soboru Watykańskiego II, a szczególnie Konstytucji Pastoralnej – O Kościele w świecie współczesnym, Dekretu – O wychowaniu chrześcijańskim oraz Dekretu – O apostolstwie świeckich.

2.1. Cele SL SALOS:

2.1.1. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju, prawdy, dobra, piękna, sprawiedliwości, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni i fair play.

2.1.2. Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie zaś znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie.

2.1.3. Integrowanie grup, środowisk, ruchów – z pełnym zachowaniem ich tożsamości – na szczeblu lokalnym i regionalnym.

2.1.4. Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, jako ważnych dziedzin sprzyjających rozwojowi osobowości młodych.

2.1.5. Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej, jako naczelnej zasadzie postępowania.

2.1.6. Organizowanie obozów, kolonii, półkolonii, rajdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych i rekreacyjno-wychowawczych.

2.1.7. Organizowanie sportu, rekreacji oraz prowadzenie wszelkich form i dyscyplin sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i ekologicznych.

2.1.8. Organizowanie zebrań, odczytów, prelekcji, kursów, konferencji, sympozjów i seminariów oraz prowadzenie wydawnictw i publikacji.

2.1.9. Organizowanie szkoleń i doskonalenie kadry wychowawczo – instruktorskiej oraz pozyskiwanie nowych kadr instruktorsko – sportowych.

2.1.10. Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne.

2.1.11. Promowanie oraz organizacja wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie.

2.1.12. Prowadzenie działalności sportowo-wychowawczej wśród osób niepełnosprawnych.

2.1.13. Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją celów statutowych.

2.1.14. Realizowanie zadań zleconych przez władze SALOS RP.

2.1.15. Współdziałanie z innymi jednostkami SL SALOS.

2.1.16. Rozbudzanie aktywności i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za losy SL SALOS.

2.1.17. Nieodpłatne realizowanie zadań publicznych w zakresie:

2.1.17.1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2.1.17.2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2.1.17.3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2.1.17.4. Działalności charytatywnej.

2.1.17.5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2.1.17.6. Ochrony i promocji zdrowia.

2.1.17.7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.1.17.8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2.1.17.9. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

2.1.17.10. Wypoczynku dzieci i młodzieży.

2.1.17.11. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2.1.17.12. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2.1.17.13. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2.1.17.14. Turystyki i krajoznawstwa.

2.1.17.15. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

2.1.17.16. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2.1.17.17. Promocji i organizacji wolontariatu.

2.1.17.18. Działalność związana ze sportem.

2.1.17.19. Pozostała działalność rekreacyjna.

2.1.17.20. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

2.1.17.21. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2.1.18. Odpłatne realizowanie zadań publicznych w zakresie:

2.1.18.1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

2.1.18.2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2.1.18.3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2.1.18.4. Działalności charytatywnej.

2.1.18.5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2.1.18.6. Ochrony i promocji zdrowia.

2.1.18.7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.1.18.8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2.1.18.9. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

2.1.18.10. Wypoczynku dzieci i młodzieży.

2.1.18.11. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2.1.18.12. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2.1.18.13. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2.1.18.14. Turystyki i krajoznawstwa.

2.1.18.15. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

2.1.18.16. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2.1.18.17. Promocji i organizacji wolontariatu.

2.1.18.18. Działalność związana ze sportem.

2.1.18.19. Pozostała działalność rekreacyjna.

2.1.18.20. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

2.1.18.21. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2.1.19. SL SALOS prowadzi swą działalność jako działalność nieodpłatną lub odpłatną. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów Statutowych. SL SALOS prowadzi działalność Statutową poprzez organy wykonawcze, swoich członków zwyczajnych oraz przy pomocy innych osób, stowarzyszeń i instytucji.

ART. 3.

Członkostwo, prawa i obowiązki członków

3.1. Członkami SL SALOS mogą być osoby fizyczne i prawne.

3.1.1. Członkostwo w SL SALOS jest stałe, a o przyjęciu lub wykluczeniu decyduje uchwała Zarządu SALOS . Nabywanie członkostwa SL SALOS następuje na podstawie deklaracji złożonej przez osobę fizyczną lub prawną. Od negatywnej decyzji Zarządu SL SALOS przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Walnego Zebrania Członków SL SALOS.

3. 2. Członkostwo SL SALOS wygasa na skutek:

3.2.1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie przez członka.

3.2.2. Skreślenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający jeden rok.

3.2.3. Wykluczenia członka za działalność na szkodę SL SALOS lub za nieprzestrzeganie postanowień statutu SL SALOS, w drodze uchwały Zarządu SL SALOS, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

3.2.4. Zaniechania przez członka działalności w salezjańskim sporcie wychowawczym.

3.2.5. Od decyzji Zarządu SL SALOS w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka, przysługuje mu prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków SL SALOS.

3.3. Członkowie SL SALOS dzielą się na:

3.3.1. Członków zwyczajnych.

3.3.2. Członków uczestników.

3.3.3. Członków honorowych.

3.3.4. Członków wspierających.

3.4. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, przyjęte przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji.

3.5. Członkami uczestnikami mogą być niepełnoletni uczniowie przyjęci przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji, a jeżeli mają poniżej 16 lat muszą mieć wpierw zgodę na to przedstawicieli ustawowych.

3.6. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju salezjańskiego sportu wychowawczego. Godność członka  honorowego nadaje Walne Zebranie Członków SL SALOS.

3.7. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością w zakresie salezjańskiego sportu wychowawczego i przyjęte przez Zarząd SL SALOS na podstawie pisemnej deklaracji.

3.8. Członkowie zwyczajni.

3.8.1. Mają prawo wybierać i być wybieranymi do władz SL SALOS.

3.8.2. Uczestniczyć w imprezach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i innych formach działalności stowarzyszenia.

3.8.3. Zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności SL SALOS i domagać się ich rozpatrzenia.

3.8.4. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się na mocy uchwały Zarządu SL SALOS.

3.8.5. Członkostwo zwyczajne jest stałe, a członkowie władz SL SALOS są wybierani na czteroletnią kadencję.

3.9. Członkowie uczestnicy.

3.9.1. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

3.10. Członkowie honorowi.

3.10.1. Członkiem honorowym SL SALOS może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju salezjańskiego sportu wychowawczego.

3.10.2. O nadaniu członkostwa honorowego SL SALOS decyduje Walne Zebranie Członków SL SALOS.

3.10.3. Członkowie honorowi SL SALOS mają prawo brania udziału w Walne Zebranie Członków z głosem doradczym i przysługuje im bierne prawo wyborcze.

3.11. Członkowie wspierający.

3.11.1. Członkiem wspierającym SL SALOS może zostać osoba fizyczna i prawna, działająca zgodnie z ideą salezjańskiego sportu wychowawczego oraz celami SL SALOS, która przyczynia się do rozwoju stowarzyszenia.

3.11.2. Członkowie wspierający SL SALOS mają prawo brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków SL SALOS z głosem doradczym i przysługuje im bierne prawo wyborcze. Przy czym osoba prawna chcąc uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków SL SALOS musi upoważnić do tego jedną osobę fizyczną zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z odpowiedniego rejestru.

3.12. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni i uczestnicy SL SALOS wpłacają wpisowe do stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni, uczestnicy i wspierający SL SALOS wnoszą opłatę członkowską w wysokości i terminie ustanowionym przez Zarząd SL SALOS. Członkowie honorowi SALOS mogą opłacać składkę członkowską według własnego uznania.

3.13. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:

3.13.1. Chronić dobre imię SL SALOS, przestrzegać zasad fair play w sporcie oraz zachowywać nienaganną postawę chrześcijańską i obywatelską.

3.13.2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał SL SALOS.

3.13.3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych.

3.13.4. Czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym SL SALOS.

3.13.5. Systematycznie opłacać składki członkowskie.

3.14. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do krzewienia idei salezjańskiego sportu wychowawczego oraz realizacji celów statutowych SL SALOS.

ART. 4.

Organy władzy SL SALOS

4.1. Organami władzy SL SALOS są: Walne Zebranie Członków SL SALOS, Zarząd SL SALOS i Komisja Rewizyjna SL SALOS.

4.2. Członkiem Zarządu SL SALOS oraz członkiem Komisji Rewizyjnej SL SALOS nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.3. Kadencja wybieralnych organów władzy SL SALOS trwa cztery lata, a działalność opiera się na przyjętych przez siebie regulaminach.

4.4. Jeżeli postanowienia statutu SL SALOS nie stanowią inaczej, uchwały władz SL SALOS zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4.5. W toku kadencji Zarząd SL SALOS i Komisja Rewizyjna SL SALOS mogą odwołać ze swego grona członków, którzy nie wywiązują się ze swych obowiązków lub swoim postępowaniem sprzeniewierzyli się idei salezjańskiego sportu wychowawczego i naruszyli dobre imię SL SALOS.

4.6. W toku kadencji Zarząd SL SALOS i Komisja Rewizyjna SL SALOS mogą dokooptować nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani z tym, że liczba kooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danego organu pochodzącego z wyboru. W miejsce osób ustępujących lub odwołanych mogą być dokooptowane osoby z listy osób nie wybranych do władz SL SALOS przez Walne Zebranie Członków SL SALOS. Uchwałę w sprawie kooptacji podejmują odpowiednio Zarząd SL SALOS i Komisja Rewizyjna SL SALOS.

4.7. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez prezesa SL SALOS, Zarząd SL SALOS powierza na mocy uchwały pełnienie tej funkcji innemu członkowi Zarządu SL SALOS na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków SL SALOS.

4.8. Uchwały, o których mowa w art. 4.4. – 4.6. zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

4.9. Od uchwał, o których mowa  w art. 4.4. – 4.6. przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania Członków SL SALOS w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały.

4.10. Organy władzy mogą powoływać organy wykonawcze, w tym komisje i zespoły problemowe.

ART. 5.

Walne Zebranie Członków SL SALOS

5.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą SL SALOS.

5.2. W Walnym Zebraniu Członków SL SALOS biorą udział:

5.2.1. Z pełnoprawnym głosem – członkowie zwyczajni SL SALOS.

5.2.2. Z głosem doradczym – członkowie honorowi SL SALOS, członkowie wspierający SL SALOS będący osobami fizycznymi lub upoważnionymi przedstawicielami osób prawnych, członkowie ustępującego Zarządu SL SALOS i ustępującej Komisji Rewizyjnej SL SALOS oraz zaproszone osoby.

5.3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków SL SALOS zwoływane jest przez Zarząd SL SALOS co najmniej raz do roku w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności stowarzyszenia za dany rok kalendarzowy.

5.4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SL SALOS zwoływane jest przez Zarząd SL SALOS w sposób następujący:

5.4.1. Z własnej inicjatywy.

5.4.2. Na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych SL SALOS.

5.4.3. Na żądanie Komisji Rewizyjnej SL SALOS.

5.4.4. Na wniosek Zarządu Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SL SALOS jest zwoływane przez Zarząd SL SALOS w terminie do 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

5.6. Walne Zebranie Członków SL SALOS wybiera Zarząd SL SALOS w następujący sposób:

5.6.1. Członków Zarządu SL SALOS w liczbie od 5 do 8 osób wybiera się imiennie w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez członków SL SALOS.

5.6.2. Wybory do władz SL SALOS mają charakter tajny, co nie dotyczy wyboru członków komisji Walnego Zebranie Członków SL SALOS.

5.7. Członkowie zwyczajni uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków SL SALOS mają czynne i bierne prawo wyborcze, a każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

ART. 6.

Zawiadomienie i regulamin Walnego Zebrania Członków SL SALOS

6.1. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków SL SALOS z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad winno być wysłane (drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną) do członków SL SALOS nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków SL SALOS.

6.2. Walne Zebranie Członków SL SALOS zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział:

6.1.1. W pierwszym terminie – co najmniej połowa uprawnionych członków.

6.1.2. W drugim terminie tj. po upływie godziny od upływu terminu określonego w ustępie poprzednim – bez względu na liczbę uprawnionych członków.

6.3. Obrady Walnego Zebrania Członków SL SALOS prowadzi się na podstawie porządku obrad i regulaminu obrad uchwalonego przez Walne Zebranie Członków SL SALOS.

ART. 7.

Kompetencje Walnego Zebrania Członków SL SALOS

7.1. Podejmowanie uchwał o zmianach w statucie SL SALOS i rozwiązaniu się SL SALOS.

7.2. Podejmowanie uchwał w sprawach odwołań członków SL SALOS od decyzji Zarządu SL SALOS wykreślających i wykluczających ich z listy członków stowarzyszenia. Uchwały w tych sprawach zawsze podejmowane są w głosowaniu tajnym.

7.3. Uchwalanie głównych kierunków działalności SL SALOS oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu SL SALOS i Komisji Rewizyjnej SL SALOS.

7.4. Uchwalanie polityki finansowej na okres czteroletniej kadencji.

7.5. Wybór w tajnym głosowaniu prezesa SL SALOS, członków Zarządu SL SALOS oraz członków Komisji Rewizyjnej SL SALOS.

7.6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosku o absolutorium dla Zarządu SL SALOS.

7.7. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu SL SALOS i Komisji Rewizyjnej SL SALOS oraz członków SL SALOS.

7.8. Nadawanie członkostwa honorowego.

ART. 8.

Zarząd SL SALOS

8.1. Zarząd SL SALOS liczy nie więcej niż 8 członków, a co najmniej 5 członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

8.2. W skład Zarządu SL SALOS wchodzą:

8.2.1. Prezes SL SALOS wybrany w odrębnym głosowaniu.

8.2.2. Kandydaci na członków Zarządu SL SALOS mogą być zgłoszeni przez członków zwyczajnych SL SALOS i przez biorących udział w Walnym Zebraniu Członków SL SALOS z głosem doradczym. W skład Zarządu SL SALOS powinien wejść co najmniej jeden salezjanin (członek Towarzystwa Salezjańskiego).

8.2.3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybiera spośród siebie, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

8.3. Członkowie Zarządu SL SALOS pracują społecznie na rzecz stowarzyszenia (bez wynagrodzenia). Członkowie Zarządu SL SALOS mogą pobierać wynagrodzenie na podstawie innego stosunku prawnego, a mianowicie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w związku z realizacją określonego zadania publicznego.

8.4. Posiedzenia Zarządu SL SALOS odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące, a uchwały Zarządu SL SALOS zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej  połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

8.4.1 Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub z upoważnienia prezesa przez jego wiceprezesów, nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

ART. 9.

Kompetencje Zarządu SL SALOS

9.1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków SL SALOS.

9.2. Reprezentowanie SL SALOS i działanie w jego imieniu.

9.3. Podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa SL SALOS.

9.4. Występowanie z wnioskiem do członków zwyczajnych SL SALOS o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków.

9.5. Uchwalanie okresowych programów działalności i przyjmowanie sprawozdań, uchwalanie rocznego budżetu i przyjmowanie sprawozdania z jego wykonania.

9.6. Powoływanie i odwoływanie wiceprezesów SL SALOS, sekretarza SL SALOS i skarbnika SL SALOS.

9.7. Zarządzanie majątkiem SL SALOS.

9.8. Podejmowanie decyzji z upoważnienia Walnego Zebrania Członków SL SALOS.

9.9. Uchwalanie regulaminu działania Zarządu SL SALOS.

9.10. Desygnowanie członków Zarządu SL SALOS do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i charakterze działania.

9.11. Uchwalanie wysokości wpisowego i rocznych składek członkowskich.

9.12. Współdziałanie z proboszczem parafii, dyrektorem domu salezjańskiego, organami władzy państwowej, samorządowej, oświatowej, organizacjami pomocniczymi, fundacjami i stowarzyszeniami na terenie na którym stowarzyszenie prowadzi swoją działalność.

9.13. Reprezentowanie SL SALOS w sprawach majątkowych, finansowych i organizacyjnych.

9.14. Powoływanie sekcji sportowo – wychowawczych SL SALOS.

9.15. Przyznawanie wyróżnień członkom SL SALOS oraz wnioskowanie do władz nadrzędnych o przyznanie odznak i honorowych nagród członkom SL SALOS.

9.16. Decydowanie o statusie i funkcjach biura SL SALOS jako wewnętrznej jednostki administracyjnej.

9.17. Podejmowanie decyzji w sprawie symboli, flagi, emblematów i innych odznak oficjalnych SL SALOS.

9.18. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

ART. 10.

Komisja Rewizyjna SL SALOS

10.1.     Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności SL SALOS.

10.2. Skład Komisji Rewizyjnej SL SALOS.

10.2.1.   Komisja Rewizyjna SL SALOS składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków SL SALOS. Na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Pracami kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego.

10.2.2. W skład Komisji Rewizyjnej SL SALOS nie może wchodzić osoba:

10.2.2.1. Będąca członkiem Zarządu SL SALOS.

10.2.2.2. Pozostająca z członkiem Zarządu SL SALOS w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

10.2.2.3. Zatrudniona w SL SALOS.

10.2.2.4. Skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

10.3.     Kompetencje Komisji Rewizyjnej SL SALOS:

10.3.1.   Przeprowadzenie nie mniej niż jeden raz w roku kontroli działalności Zarządu SL SALOS i przedkładanie sprawozdań oraz wniosków Zarządowi SL SALOS.

10.3.2.   Składanie sprawozdań oraz  wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu SL SALOS podczas Walnego Zebrania Członków SL SALOS.

10.3.3.   Współdziałanie z Zarządem SL SALOS w sprawie egzekwowania działalności zgodnej z ideą salezjańskiego sportu wychowawczego, statutem SL SALOS i regulaminami wewnętrznymi.

10.4.   Komisja Rewizyjna SL SALOS działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

ART. 11.

Majątek i fundusze SALOS oraz administrowanie finansami SL SALOS

11.1. Majątek SL SALOS stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości. Fundusze SL SALOS powstają przede wszystkim ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów, z działalności statutowej oraz z dochodów z majątku stowarzyszenia.

11.2. Przekazywanie majątku lub jego wykorzystanie nie może odbywać się na rzecz członka SL SALOS, członka organów SL SALOS lub pracownika, a także ich osób bliskich – na zasadach innych niż wobec osób trzecich.

11.3. SL SALOS nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym – osobom, o których mowa w art. 11.2.

11.4. SL SALOS nie dokonuje zakupu towarów i usług na zasadach szczególnych – od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w art. 11.2 lub po cenach wyższych niż rynkowe.

11.5. Do osób bliskich, o których mowa w art. 11.2 zalicza się:

11.5.1. Współmałżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

11.5.2. Krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia.

11.5.3. Powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia.

11.5.4. Osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

11.6. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób spośród: prezesa, jednego z wiceprezesów, sekretarza lub skarbnika.

ART. 12.

Organy wykonawcze SL SALOS

12.1. Komisje i zespoły problemowe SL SALOS mogą być powołane z inicjatywy członków SL SALOS na mocy uchwały organów władzy SL SALOS. Mogą one działać w okresie całej kadencji bądź jako doraźne dla realizacji określonych celów.

12.2. Biuro SL SALOS.

12.3. Inne organy powołane zgodnie z niniejszym statutem

ART. 13.

Wyróżnienia i kary

13.1.    Za wybitne osiągnięcia, ofiarną i wydajną pracę na rzecz SL SALOS władze stowarzyszenia mogą przyznać wyróżnienia i nagrody.

13.2.     Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd SL SALOS.

13.3.     W razie nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, zarządzeń władz SL SALOS, naruszenia zasad współżycia społecznego, działania na szkodę SL SALOS Zarządowi SL SALOS przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebrania Członków SL SALOS – prawo wymierzania następujących kar:

13.3.1.   Upomnienia.

13.3.2.   Nagany.

13.3.3.   Zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy.

13.3.4.   Wykluczenia.

13.4.    Od uchwał Zarządu SL SALOS o ukaraniu, członkowi SALOS przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków SL SALOS w terminie 30 dni.

13.5.     Uchwała Walnego Zebrania Członków SL SALOS o ukaraniu jest ostateczna.

ART. 14.

Zmiana statutu SL SALOS.

14.1. Zmiana statutu SL SALOS może być dokonana przez Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS i musi być powzięta większością co najmniej 2/3 głosów członków, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 ART. 15.

Rozwiązanie się SL SALOS.

15.1. Rozwiązanie się SL SALOS może nastąpić na podstawie uprzedniego pisemnego wniosku co najmniej połowy członków zwyczajnych  SL SALOS. Uchwałę w sprawie rozwiązania się SL SALOS podejmuje Walne Zgromadzenie Członków SL SALOS większością co najmniej 2/3 głosów członków, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

15.2. Ostatnie Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o trybie likwidacji i przeznaczeniu majątku oraz aktywów SL SALOS.

ART. 16.

Postanowienia końcowe

16.1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków SL SALOS.

16.2. Prawo interpretacji pozostałych uchwał władz SL SALOS, regulaminów i innych aktów wewnątrz organizacyjnych przysługuje Zarządowi SL SALOS, a ta interpretacja powinna być zgodna ze statutem.

16.3. Uchwały Walnego Zebrania Członków SL SALOS mogą zmienić interpretacje Zarządu SL SALOS niezgodne ze statutem, ale nie działają one wstecz, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.

Statut SL SALOS „Róża Kutno” uchwalono na Walnym Zebraniu Członków SL SALOS w Woźniakowie w dniu 19 marca 2016 r.