Regulaminy

Regulaminy Igrzysk OIMS 2020

Regulamin ogólny

REGULAMIN OGÓLNY IGRZYSK

Celem głównym XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie 2020 roku jest stworzenie młodzieży salezjańskiej możliwości rywalizacji sportowej i budowania przez sport nowego świata, opartego na humanizmie i personalizmie, respektując takie fundamentalne wartości jak: pokój, przyjaźń, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, godność osoby, solidarność i zasady fair play.
Cel igrzysk jest następujący:

 1. przegląd i ocena pracy sportowo – wychowawczej stowarzyszeń lokalnych SALOS,
 2. sprawdzenie poziomu sportowego oraz wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych,
 3. popularyzacja salezjańskiego sportu wychowawczego wśród dzieci i młodzieży,
 4. wyłonienie w klasyfikacji ogólnej współzawodnictwa sportowego, najbardziej usportowionej młodzieży,
 5. kontynuacja procesu wychowania do sportowego, zdrowego stylu życia, bez nałogów i patologii społecznych, takich jak: nikotynizm, alkoholizm, narkomania, przemoc i brutalizacja życia społecznego.
 6. kontynuowanie, według systemu prewencyjnego ks. Bosko, procesu edukacji fizycznej, zdrowotnej, intelektualnej, kulturowej, duchowej, moralnej i religijnej.
 7. spotkanie i świętowanie wspólnoty młodych w salezjańskim klimacie radości, przyjaźni, odpowiedzialności i solidarności w czasie otwarcia i zakończenia OIMS F, rozgrywanych spotkaniach na obiektach sportowych,
 8. promocja wolontariatu poprzez zaangażowanie ludzi młodych w przygotowanie i przeprowadzenie OIMS,
 9. promocja miasta Kutna wśród młodzieży i dorosłych z całej Polski.
  Szczegółowe cele Igrzysk:
  sportowy – rywalizacja sportowa młodzieży salezjańskiej z całej Polski i wyłonienie najlepszych,
  kulturowy – wymiana wartości pomiędzy przedstawicielami różnych miejscowości,
  poznawczy – poznanie tradycji i historii Miasta Kutna,
  promocyjny – ukazanie historycznych, gospodarczych, turystycznych, sportowych i rozrywkowych walorów Miasta Kutna,
  integracyjny – zawarcie znajomości i przyjaźni, ważnych z punktu widzenia integracji Polaków w wymiarze ogólnopolskim,
  wychowawczy – przygotowanie do życia w zgodzie z podstawowymi wzorami i normami społecznymi,
  religijny – stworzenie ogólnopolskiej wspólnoty młodych realizujących swe posłannictwo w oparciu o ewangeliczne zasady i wskazania ks. Bosko.

Program igrzysk

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w (OIMS) współtworzą trzy następujące bloki programowe:

 1. Sportowy.
 2. Kulturalny.
 3. Religijny.

Ad.1. Rozgrywki sportowe są prowadzone wśród dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach wiekowych:

 1. Kat. „A”. rocznik 2003 – 2004
 2. Kat. „B”. rocznik 2005 – 2006
 3. Kat. „C”. rocznik 2007 i młodsi

Ad.2. Blok kulturalny współtworzą uroczystości otwarcia i zakończenia OIMS, poznanie historii miasta i tradycji regionu, wymiana wartości między uczestnikami OIMS, występy zespołów młodzieżowych itp.

Ad.3. Blok religijny współtworzą uroczysta Msza św., modlitwy w grupach, nawiedzenia sanktuariów miasta i regionu, słówka na dobranoc.

W Igrzyskach uczestniczy młodzież (dziewczęta i chłopcy) zrzeszeni w Stowarzyszeniach Lokalnych SALOS lub w innych dziełach salezjańskich.

Dyscyplina:
Koszykówka dziewcząt i chłopców kat. 'A’ i 'B’
Piłka nożna 6 – osobowa chłopców kat. 'A’, 'B’ i 'C’
Piłka nożna 6 – osobowa dziewcząt kat. 'A’ i 'B’
Zgodnie z regulaminem zasady uczestnictwa w igrzyskach są następujące.
W każdej kategorii wiekowej może uczestniczyć 6 zespołów, które uzyskały kwalifikacje podczas igrzysk inspektorialnych młodzieży salezjańskiej i zostały zaakceptowane przez SI Salos. Gospodarzowi OIMS przysługuje wystawienie dwóch zespołów (bez eliminacji) w każdej kategorii wiekowej.

 1. SI SALOS inspektorii Krakowskiej – 1 zespół
 2. SI SALOS inspektorii pilskiej – 1 zespół
 3. SI SALOS inspektorii warszawskiej – 1 zespół
 4. SI SALOS inspektorii wrocławskiej – 1 zespół
 5. SI SALOS inspektorii warszawsko-wrocławskiej sióstr – 1 zespół
 6. SL SALOS, SI SALOS, gospodarze – 1 zespół
Regulamin korzystania z obiektów sportowych

REGULAMIN SPORTOWY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Wnioskujemy o prowadzenie działań informacyjno-porządkowych związanych z przestrzeganiem procedur, zasad i wytycznych sanitarnych:
• zachowywanie dystansu społecznego,
• obowiązkowo należy dezynfekować ręce wchodząc i opuszczając obiekt,
• obowiązku 15 minutowych odstępów czasowych pomiędzy grupami wchodzącymi i wychodzącymi lub w inny sposób ograniczyć kontakt pomiędzy grupami korzystającymi,
• obowiązku zasłaniania twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
• korzystania z osobistego sprzętu – użytkownicy korzystają wyłącznie z własnego sprzętu treningowego lub dokonywania dezynfekcji po każdym użyciu
• utrzymywania rygoru liczby osób w grupie
Proszę o przekazanie i poinstruowanie trenerów o obowiązku przestrzegania tych podstawowych zasad wraz z przekazaniem rodzicom lub opiekunom, że przebywanie w obrębie obiektów jest nieuzasadnione i zbędne.

Regulamin techniczny

Regulamin techniczny
Zasady organizacji igrzysk.

We wszystkich kategoriach wiekowych losowanie zostanie przeprowadzone przez organizatora OIMS po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń biorących udział w igrzyskach stowarzyszeń lokalnych.

W rozgrywkach uczestniczy 6 zespołów:
Dwie grupy (A i B) (3+3), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”.
Dalsza faza rozgrywek:
1) drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach (A i B) grają o 5 miejsce.
2) półfinały: drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w grupie A gra z drużyną, która zajęła drugie miejsce w grupie B (A1 z B2); drużyna, która zajęła drugie miejsce w grupie A gra z drużyną, która zajęła pierwsze miejsce w grupie B (A2 z B1).
3) finały: drużyny, które przegrały w półfinale grają o 3 miejsce, natomiast drużyny, które zwyciężyły w półfinale grają o 1 miejsce.
W rozgrywkach uczestniczy 5 zespołów:
Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.
W rozgrywkach uczestniczą 4 zespoły:
Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.
W rozgrywkach uczestniczą 3 zespoły:
Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”, z rundą pierwszą i rewanżową.
W rozgrywkach uczestniczą 2 zespoły:
Odbywają się trzy spotkania pomiędzy dwoma drużynami.

Igrzyska rozgrywane są według następującego systemu.

Koszykówka

Czas gry wynosi:
Mecze trwają 4 x 10 min.
Uczestnictwo.
Zespół może liczyć nie więcej niż 6 – 8 zawodników (-czek) oraz trener i kierownik.
Punktacja.
Zgodnie z regulaminem PZKosz.
Uwagi końcowe.
Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZKosz.

Piłka nożna 6-osobowa

System rozgrywek.

Czas gry wynosi:
Kat. „A” 2 x 20 min z 5 min. przerwą.
Kat. „B” 2 x 15 min. z 5 min. przerwą.
Kat. „C” 2 x 10 min. z 5 min. przerwą.

W czasie meczu drużyna może wymienić 6 zawodników.

Uczestnictwo.
Każda drużyna może liczyć maksymalnie 8 – 10 zawodników oraz trener i kierownik.
Punktacja.
O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:
Za zwycięstwo – 3 punkty.
Za remis – 1 punkt.
Za przegraną – 0 punktów.
W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby punktów, o kolejności decyduje:
Bilans punktów z bezpośrednich spotkań.
Różnica bramek z bezpośrednich spotkań.
Większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach.
Różnica bramek ze wszystkich spotkań.

Wymogi sprzętowe.

Zawodnicy grają w obuwiu piłkarskim miękkim, podeszwa buta z kołkami lanymi oraz w ochraniaczach podudzi.

Kary.

Zawodnik, który zachowuje się niesportowo, może zostać ukarany upomnieniem, karą wychowawczą 2-minutową lub też usunięty z boiska do końca meczu. Dwukrotne ukaranie zawodnika karą wychowawczą jest jednoznaczne z pokazaniem temu zawodnikowi czerwonej kartki i wyklucza go z udziału w kolejnym meczu. Zawodnik ukarany karą wychowawczą 2-minutową może wrócić na boisko po upływie kary lub po stracie przez jego drużynę bramki. Za wykroczenia szczególnej wagi, zawodnik usunięty z boiska do końca meczu może zostać odsunięty na cały czas trwania zawodów.

Gra rozpoczyna się od środka, rzut z autu wykonywany jest nogą, nie obowiązuje przepis o spalonym, a rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.

Uwagi końcowe.
Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZPN.

Pliki do pobrania