Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W DZIAŁALNOŚCI SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie.

Na podstawie art. 1.6; 1.7, art. 8 i 9 statutu Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „RÓŻA KUTNO” ustala się następujący Regulamin uczestnictwa  w działalności SL SALOS „RÓŻA KUTNO”.

1. Zasady Ogólne

1.1. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” w Woźniakowie jest jednostką organizacyjną Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszenia Inspektorialnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej. Terenem działania SL SALOS jest obszar województwa łódzkiego, powiatu kutnowskiego, miasta Kutno, gminy Kutno,  a siedzibą władz jest dom Towarzystwa Salezjańskiego w Woźniakowie. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” dalej:  SL SALOS „Róża Kutno” jest młodzieżową organizacją sportowo – wychowawczą i opiera swą działalność na systemie wartości chrześcijańskich, społecznej nauce Kościoła i systemie prewencyjnym księdza Bosko.

1.2. SL SALOS „Róża Kutno” jest stowarzyszeniem autonomicznym, samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne oraz akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

1.3. Celem SALOS jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa. Realizuje swoje cele przez prowadzenie działalności na polu sportowym, inicjatyw kulturalnych, pedagogicznych, opiekuńczych, w tym organizowanie i propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki. Na rzecz Miasta Kutno, Gminy Kutno i Powiatu Kutnowskiego działa od 1994 roku. Prowadzi działalność sportową, kulturalną, turystyczną, opiekuńczo-wychowawczą oraz organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

1.4. W pracy wychowawczej kierujemy się systemem prewencyjnym ks. Jana Bosko, który ma za cel, wychowanie młodzieży na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan. Narzędziem do osiągnięcia tego celu jest SPORT, który gromadzi młodych i jest konkretną propozycją dla każdego. Odpowiadając na potrzeby oraz zainteresowania młodzieży, prowadzi zajęcia w tradycyjnych dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy. Pod opieką kompetentnych i wykwalifikowanych trenerów, podczas regularnych treningów i turniejowych rywalizacji, każdy uczestnik zajęć może liczyć na swój osobisty rozwój i dobrze wykorzystany czas.

1.5. Wszystkie ustalone niżej standardy obowiązują na wszystkich zajęciach (wyjazdach i innych aktywnościach) organizowanych przez SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie.

2. Strefa zawodnika

2.1. Każdy zawodnik/czka poszczególnej dyscypliny sportu: piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy należy do społeczności klubu: SL SALOS „RÓŻA KUTNO” , dlatego też powinien się z nim identyfikować  oraz dbać o jego dobry wizerunek.

2.2. Zawodnik/czka SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zobowiązany jest godnie reprezentować stowarzyszenie, zarówno podczas treningów i zawodów, jak również poza boiskiem  tzn. w życiu codziennym.

2.3. Zachowanie wszystkich powinno charakteryzować się szacunkiem do kolegów z drużyny, trenerów, pracowników oraz osób nas otaczających a także świadomością, że jest się w strukturach takiego klubu, w którym najważniejsze jest wychowanie. Kierujemy się zasadami ks. Jana Bosko. On wskazywał na cztery ważne zasady w wychowaniu młodego człowieka. Po pierwsze – dom, który daje bezpieczeństwo. Po drugie – szkoła, która uczyła charakteru. Po trzecie – boisko, niezwykle ważne miejsce, wychowawcze. I czwarta kwestia to Kościół, wskazujący na wartość życia duchowego w wierze, którą zawodnik pozyskuje i praktykuje. Uczestnikiem Salosu mogą być też osoby innej wiary.

2.4. Bycie w takim klubie, to nie tylko przygoda nacechowana świadomością zdrowej rywalizacji i możliwością rozwijania swoich pasji, ale także ogromna odpowiedzialność i możliwość niebywałego rozwoju osobowego.

2.5. Zawodnik/czka SL SALOS „RÓŻA KUTNO” powinien/na charakteryzować się poszanowaniem innych zawodników, zarówno we własnej drużynie, jaki przeciwnika, przestrzegać zasady fair play oraz dobrego wychowania.

3. Strefa treningów i zawodów

3.1. Zawodnik/czka SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zobowiązany/na jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych, a tym samym do uczestnictwa w zajęciach i zawodach – jeśli dostanie powołanie od trenera drużyny – ujętych w rocznym planie szkolenia naszego stowarzyszenia. Powinien/na charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą oraz aktywnym udziałem w treningach, zawodach i innych formach aktywności sportowej.

3.2. Udział w zajęciach i zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników/czek, którzy zostaną powołani przez trenera drużyny. Jeśli zawodnik/czka nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach lub też spóźni się na nie, informuje o tym swego trenera z wyprzedzeniem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nieobecność zawodnika na treningu z przyczyn losowych tj. choroba, kontuzja, złe samopoczucie, trudna sytuacja rodzinna. Wszystkie nieobecności muszą byś usprawiedliwione.

3.3. Trening zaczyna się już w szatni, dlatego też zawodnik/czka jest przygotowany/na do zajęć na minimum 15 minut (jeśli inaczej nie zleci trener) przed treningiem przebrany/na, gotowy/wa do wysłuchania zadań i poleceń dotyczących zajęć.

3.4. Zawodnik/czka SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zobowiązany/na jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania.

3.5. Zawodnik/czka SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zobowiązany/na jest do dbania o porządek w pomieszczeniach szatni, środkach transportu, miejscu zgrupowania, o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się w obiektach sportowych (boisko/orlik, sala sportowa), które po każdych zajęciach jest zobowiązany/na zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera.

3.6. Zawodnik/czka SL SALOS „RÓŻA KUTNO” przebywa na płycie boiska/orlika tylko i wyłącznie w obecności trenera/asystenta/kierownika.

3.7. Zawodnik/czka SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zobowiązuje się do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego oraz reprezentacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd SL SALOS „RÓŻA KUTNO”.

3.8. Zawodnik/czka SL SALOS „RÓŻA KUTNO” ma kategoryczny zakaz trenowania i grania w innym klubie sportowym w danej dyscyplinie sportu: piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy. Wszelka aktywność sportowa: Kadry Polski, kadry ŁZPN, testy w innych klubach, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozaszkolne, obozy sportowe powinna być konsultowana z trenerem, jak również z  zachowaniem punktu 6.

3.9. Każdy z zawodników/czek dba o higienę osobistą. W tym celu do każdych zajęć ma odpowiednio przygotowany sprzęt treningowy, a po każdym treningu i zawodach (jeśli warunki pozwolą) bierze prysznic. Zawodnik dba o swoje zdrowie, przestrzega zaleceń odnośnie do odżywiania oraz regularnie uczestniczy w ustalonych badaniach lekarskich potwierdzonych odpowiednim wpisem lekarza medycyny sportowej lub lekarza POZ zgodnie z regulaminami ŁZPN.

3.10.  Zawodnik/czka SL SALOS „RÓŻA KUTNO” przed zawodami wita się z zawodnikami oraz z trenerami przeciwnej drużyny, po zakończonych zawodach dziękuje za sportową rywalizację, a także w widoczny sposób pozdrawia rodziców, kibiców i pozostałych gości.

3.11. Zawodnik/czka SL SALOS „RÓŻA KUTNO” podlega ocenie, pod względem postępów sportowych a także zachowania i dbania o dobre imię Stowarzyszenia. Na podstawie tej oceny trenerzy stowarzyszenia mogą podjąć decyzję o czasowym lub definitywnym zakończeniu współpracy z zawodnikiem oraz jego rodzicami (opiekunami).

3.12. Zawodnik/czka w przypadku zniszczenia mienia SL SALOS „RÓŻA KUTNO” lub powodowania szkód podczas turniejów, obozów jest zobowiązany/na ponieść ich koszt. Każdy zawodnik/czka dba o wypożyczony lub powierzony mu sprzęt sportowy na czas, w którym trenuje jego rocznik.

4. Strefa szkoły

4.1. Zawodnik/czka SL SALOS „RÓŻA KUTNO” powinien/na posiadać umiejętność pogodzenia sportu z nauką. Powinien dbać o jak najlepsze wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania. W przypadku słabych wyników w nauce lub braku promocji do następnej klasy Prezes w porozumieniu z trenerem możne podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

4.2. W szkole zawodnik/czka powinien zachowywać się odpowiednio, nie powinien/na opuszczać lekcji, nie powinien/na przeklinać. Wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia e-papierosów, tytoniu, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, oraz dopalaczy. Powinien/na także dbać o zdrowy i higieniczny tryb życia.

4.3. Na zakończenie każdego półrocza i końca roku szkolnego trener przeprowadzi rozmowę z zawodnikiem/czką na temat ocen i świadectwa szkolnego.

5. Strefa Trenera

5.1. Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację działań całej drużyny, jak również za prawidłowe funkcjonowanie na boisku/orliku/sali gimnastycznej oraz po za nimi. Tworzy przyjazną atmosferę podczas zajęć sportowych.

5.2. Trener zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

5.3. Trener uczestniczy w spotkaniach z rodzicami zawodników, również  w naradzie trenerów z Prezesem.

5.4. Trener przygotowuje harmonogram treningów oraz plan szkoleniowy i plan udziału w zawodach.

5.5. Trener posiada pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział zawodnika/czki (niepełnoletniego) w treningach/zawodach sportowych/turniejach. (wg. obowiązującego wzoru)

5.6. Trener prowadzi nadzór nad zawodnikami w trakcie treningów i zawodów oraz innych aktywności sportowych.

5.7. Trenerzy podejmują decyzję o zgłoszeniu zawodnika/czki do zawodów na podstawie osiąganych wyników i uczestnictwa w treningach. Na zgłoszenie w zawodach zawodnika/czki musi wyrazić pisemną zgodę rodzić lub opiekun prawny zawodnika/czki.

5.8. Wyjazd na zawody i inne wydarzenia sportowe odbywa się w grupie pod opieką trenera i to on jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo zawodnika/czki podczas ich trwania.  Za wyjazdy na turnieje samochodami prywatnymi klub nie ponosi odpowiedzialności w ewentualnych zdarzeń losowych na drogach i miejscach pobytu zawodnika/czki.

5.9. Wszelkie problemy lub dolegliwości zdrowotne należy bezzwłocznie zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności drużyny.

5.10. Trener jest zobowiązany do wyboru z spośród rodziców  kierownika drużyny, który pełni funkcje  społecznie, a także do powołania trójki drużynowej celem lepszej komunikacji i organizacji w drużynie.

6. Strefa rodzica

6.1. Rodzice (opiekunowie prawni, członkowie rodzin) zawodników/czek SL SALOS „RÓŻA KUTNO” podczas meczów (zawodów) pełnią rolę kibiców (obserwatorów) i przebywają w wyznaczonych miejscach (trybuny), zaś podczas treningów poza terenem prowadzenia zajęć sportowych. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą trenera, mogą przebywać na trybunach obiektu sportowego lub w przypadku pełnienia społecznej funkcji np. kierownika drużyny na ławce zawodników rezerwowych.

6.2. Rodzice (opiekunowie prawni i inni uczestnicy imprezy sportowej) zobowiązani są do kulturalnego zachowania w stosunku do innych zawodników/czek, a także rodziców i kibiców drużyn przeciwnych oraz nie ingerowanie w zachowanie i podejmowane decyzje przez arbitra, zawodników i trenera na boisku/obiekcie sportowym.

6.3. Na obiektach sportowych, na których organizowane są zajęcia, a także na każdym innym obiekcie, na którym przebywają zawodnicy pod opieką trenera obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, e-papierosów oraz spożywania wszelkich używek, także dopalaczy.

6.4. Szatnia jest miejscem przygotowania do aktywności sportowej wyłącznie dla zawodników/czek. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, w tym także rodzicom i opiekunom prawnym.

6.5. Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem na stronie internetowej: www.roza.kutno.pl oraz jest wywieszony w biurze stowarzyszenia, ponadto każdy z rodziców/ opiekunów prawnych otrzyma do dyspozycji 1 egzemplarz regulaminu.

6.6. Zgłoszenie dziecka do jednego z roczników sportowych SL SALOS „RÓŻA KUTNO” oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowanie się do jego ustaleń. Rodzice zobowiązują się do uczestnictwa zawodnika/czki w obozie/turnieju organizowanym przez SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w okresie wakacji wraz z pokryciem jego kosztów. Udział w półkoloniach organizowanych przez SL SALOS „RÓŻA KUTNO” jest nieodpłatny.

6.7. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich zebraniach  organizowanych przez trenera lub Prezesa SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie oraz spotkaniach tj: spotkanie opłatkowe, zakończenie sezonu wiosennego, Msza święta na rozpoczęcie sezonu i zakończenie sezonu jesiennego, mających na celu formację ludzką i duchową zgodnie z zasadami wychowania integralnego.

6.8. Zajęcia sportowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie zawodnika/czki z zajęć ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

6.9. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej emailem: salosrozakutno@gmail.com , również telefonicznie Prezesa SL SALOS „RÓŻA KUTNO” lub trenera.

6.10. Rodzice/opiekunowie prawni informują trenera o każdej nieobecności zawodnika/czki na treningu min.  30 minut przed rozpoczęciem, a przed meczem dzień wcześniej.

6.11. Rodzice /prawni opiekunowie odpowiadają za sprzęt powierzony zawodnikowi/czce i zobowiązują się o niego dbać i do jego zwrotu w momencie ustania współpracy ze stowarzyszeniem.

6.12. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszelkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera lub Prezesa.

7. Strefa finansowania

7.1. SL SALOS „RÓŻA KUTNO” jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, powołanym do prowadzenia działalności o celach niezarobkowych oraz nie prowadzi działalności gospodarczej. Prowadzi działalność statutową polegającą m.in. na szkoleniu dzieci i młodzieży w zakresie sportowym.

7.2. SL SALOS „RÓŻA KUTNO” biorąc pod uwagę koszty zapewnienia zaplecza treningowego oraz organizowania wyjazdów ustala co następuje:

 1. składka statutowa wynosi 25 złotych rocznie, również składka ubezpieczeniowa w wysokości 25 złotych rocznie. Kwoty należy wpłacić na konto bankowe Pekao S.A.: 04 1240 3190 1111 0010 6249 2134 do 31 marca za dany rok.
 2. składka miesięczna wynosi 50 zł, (10 miesięcy x 50,00 = 500 złotych) można dokonać wpłacając środki pieniężne na rachunek bankowyz dopiskiem ”darowizna na cele statutowe (podajemy imię i nazwisko dziecka i rocznik drużyny)”.
 3. Każda drużyna ma swoje subkonto, którego numer posiada trener danej grupy wiekowej. Jest również na stronie internetowej roza.kutno.pl w zakładce klub, konta pomocnicze drużyn.
 4. powyższe opłaty można wpłacać do 30 dnia każdego miesiąca lub 300 złotych do 30 czerwca, a 200 złotych do 15 grudnia br.
 5. SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku na cele naszego klubu. Ulotka w załączeniu z instrukcją jak wypełnić PIT. Proszę zaznaczyć dane osobowe.
 6. Opłaty zmienne dobrowolne za wyjazdy/obozy/turnieje SALOS na podstawie kalkulacji kosztów ustalonych przez organizatora.
 7. Każdy zawodnik/czka zobowiązani są do terminowego regulowania należności jako zobowiązania.
 8. Jeśli w SL SALOS „RÓŻA KUTNO” trenują dwie osoby z jednej rodziny opłata miesięczna od osoby wynosi 40 złotych, a jeśli trzy lub więcej to 30 złotych od osoby.
 9. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną rehabilitację lub ma trudną sytuacje rodzinną. O zwolnieniu decyduje Zarząd SL SALOS „RÓŻA KUTNO” na podstawie pisemnego wniosku o zwolnienie lub zmniejszenie składki, z podaniem uzasadnienia. (wg opracowanego wzoru wniosku)
 10. Istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej lub zmniejszenia w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku rodziców/opiekunów prawnych. (wg opracowanego wzoru wniosku)
 11. Jeśli na koniec czerwca i grudnia br. nie zostanie uiszczona opłata miesięczna, będzie wystawiona nota księgowa obciążająca rodzica/opiekuna prawnego. SL SALOS „RÓŻA KUTNO” nie chce karać zawodników/czek, ale zaprasza rodziców/opiekunów prawnych do współpracy. Jako stowarzyszenie ponosimy duże koszty, aby zapewnić obowiązujące standardy tj. 20 % środków własnych wymaganych do projektów. Potrzebujemy Was – rodziców, współodpowiedzialnych za zadania, które realizujemy dla dobra Waszych dzieci.

7.3. Rodzice/opiekunowie prawni obowiązują się do terminowego opłacania składek. Wysokość składek ustala Zarząd SL SALOS „RÓŻA KUTNO”. Stowarzyszenie nie zwraca opłat za nieobecności zawodnika/czki na zajęciach.

7.4. SL SALOS „RÓŻA KUTNO”, nie zabieramy nikomu możliwości trenowania z tytułu nie płaconych  składek. Prosi tylko o odpowiedzialną, uczciwą postawę rodziców/opiekunów prawnych i napisanie pisma, które z tego obowiązku zwalnia lub zmniejsza składkę.

7.5. W ramach składki miesięcznej zawodnik/czka otrzymuje:

 1. a) bezpłatne wejście na zajęcia i treningi z odpowiednio wykwalifikowaną kadrą trenerską
 2. b) bezpłatne korzystanie z obiektów sportowych (stadion, hala, siłownia, basen)
 3. c) opiekę trenera w czasie treningów i zawodów
 4. d) opiekę trenera w czasie obozu i spotkań integracyjnych
 5. e) opiekę medyczną w meczach rozgrywanych jako gospodarz
 6. f) dofinansowanie do opłat startowych
 7. g) dofinansowanie do wyjazdów (transportu) na mecze ligowe, sparingowe oraz turnieje
 8. h) dofinansowanie do pobytu i udziału w turniejach SALOS
 9. i) dofinansowanie do obozu sportowego ok. 300 złotych
 10. j) dofinansowanie do spotkań integracyjnych (opłatek, zakończenie sezonu i inne
 11. k) dofinansowanie do nagród i prezentów okolicznościowych (wyróżnienia oraz upominki świąteczne)
 12. l) dofinansowania do strojów sportowych (stroje meczowe, dresy, skarpety, koszulki treningowe)
 13. m) sprzęt sportowy, jaki otrzymują zawodnicy cały czas jest własnością stowarzyszenia.

7.5. W skład całego budżetu stowarzyszeni wchodzą:

 1. a) składki członkowskie
 2. b) składki statutowe
 3. c) składki ubezpieczeniowe
 4. d) składki miesięczne
 5. e) darowizny pieniężne i rzeczowe
 6. f) subwencje
 7. g) dotacje
 8. h) środki działalności statutowej odpłatnej.

8. Strefa uczestnictwa w zajęciach

8.1. Zarząd SL SALOS „RÓŻA KUTNO” dla realizacji celów statutowych zatrudnia na umowę zlecenia trenerów, opiekę medyczną, techniczną, sędziowską, ekspercką, obsługę informatyczną, biurową, księgową posiadającą stosowne kwalifikacje.

8.2. Zawodnikiem/czką SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zostaje się przez złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej. (wg. wzoru i wymagań RODO). Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd stowarzyszenia, zakwalifikowaniu do szkolenia w zakresie danej dyscypliny sportowej. Każdy zawodnik/czka posiada swój numer ewidencji SALOS.

8.3. Zawodnik/czka, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany/na jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie może być zawodnikiem  innego klubu sportowego w danej dyscyplinie.

8.4. Uczestnik/czka zajęć powinien/na we własnym zakresie skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeszkód do brania w nich udziału.

8.5. W przypadku zatajenia lub podania nieprawidłowych danych odnośnie stanu zdrowia SL SALOS „RÓŻA KUTNO”/ trener nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z tego tytułu.

8.6. Warunkiem uczestnictwa jest  posiadanie aktualnych badań lekarskich potwierdzonych odpowiednim wpisem lekarza medycyny sportowej do karty zawodnika, a także pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych deklaracji gry amatora w piłce nożnej w danym sezonie rozgrywkowym.

8.7. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z regulaminami zajęć oraz obiektów, na których przeprowadzane są zawody/turnieje lub treningi  oraz ich przestrzegania.

8.8. Do obowiązków SL SALOS „RÓŻA KUTNO” należy zabezpieczenie wystarczającej liczby sprzętu sportowego w miarę posiadania środków finansowych; docelowo  w każdej grupie każdy zawodnik będzie posiadał piłkę; przeprowadzenie zajęć; zabezpieczenie odpowiedniej kadry trenerskiej.

8.9. SL SALOS „RÓŻA KUTNO” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach lub w obiektach.

8.10. SL SALOS „RÓŻA KUTNO” odpowiada za uczestników wyłącznie w trakcie trwania zajęć sportowych.

8.11. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach/zawodach jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie organizatorowi oświadczenia jako akceptacji całości postanowień Regulaminu Uczestnictwa w działalności SL SALOS „RÓŻA KUTNO”. (wg. wzoru – oświadczenie o akceptacji regulaminu)

9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać Prezes SL SALOS „RÓŻA KUTNO” oraz trener drużyny.

9.2. W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem/czką i jego/jej rodzicami/opiekunami prawnymi zawodnik/czka ten/ta zobowiązany/na jest do uregulowania zalęgłości finansowych oraz zwrotu wszelkiego wypożyczonego sprzętu sportowego do trenera drużyny.

9.3. Regulamin jest nieodłącznym elementem szkolenia i budowania postawy zawodnika/czki. Jego nie  przestrzeganie lub rażące naruszenie jest podstawą do czasowego zawieszenia lub zakończenia współpracy z zawodnikiem/czką. Prawo zawieszenia i odwieszenia ma Zarząd na wniosek trenera drużyny.

9.4. W przypadku stwierdzenia ewidentnej winy zawodnika w zakresie celowego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu lub mienia SL SALOS „RÓŻA KUTNO” koszt naprawy/odkupienia ponoszą rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich i pełnoletnich niepracujących.

9.5. Wniosek o zmianę barw klubowych jest rozpatrywany indywidualnie, po napisaniu podania o zwolnienie z klubu i rozliczeniu się ze sprzętu sportowego z trenerem drużyny. Transfer dokonuje się pomiędzy klubami odstępującym i klubem pozyskującym; między pozyskującym i odstępującym.

9.6. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd SL SALOS „RÓŻA KUTNO” indywidualnie, który jednocześnie zastrzega sobie autonomię w podejmowaniu decyzji do zaistniałej sytuacji.

9.7. Regulamin Uczestnictwa w działalności SL SALOS „RÓŻA KUTNO” wchodzi w życie z dniem od 01.07.2020 roku do 01.07.2021.

Woźniaków, dnia 16 kwietnia 2020 roku

Regulamin uczestnictwa SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 roku i został zaakceptowany uchwałą Zarządu 1/04/2020 z dnia 16.04.2020 r.