Jesteś tutaj:
Strona główna: > Regulamin

REGULAMIN DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH SEKCJI PIŁKARSKIEJ „RÓŻA KUTNO”

§1

Zasady ogólne

 1. Zawodnikiem SP „RÓŻA KUTNO” zostaje dziecko, które zostało zakwalifikowane do szkolenia z zakresu piłki nożnej przez trenera drużyny danego rocznika w wyniku przeprowadzonej selekcji.

 1. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich potwierdzone odpowiednim wpisem lekarza medycyny sportowej do karty zdrowia zawodnika oraz pisemna zgoda rodziców.

 1. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka i jego rozwój piłkarski są trenerzy pracujący w klubie.

 1. Zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego (jeżeli pozwala na to wiek zawodnika) w wyniku decyzji trenerów w klubie.

 1. Drużyna seniorska SP „RÓŻA KUTNO” ma pierwszeństwo i prawo do pozyskiwania zawodników z zespołów młodzieżowych SP „RÓŻA KUTNO” jeżeli uzna, że zawodnik klubu spełnia warunki sportowe do gry w zespole SP „RÓŻA KUTNO”

 1. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§2

Prawa i obowiązki zawodników

I. Postanowienia ogólne

 1. Najważniejszym obowiązkiem graczy SP „RÓŻA KUTNO” jest umiejętność pogodzenia sportu z nauką. Zawodnik powinien systematycznie uczęszczać na treningi i do szkoły starając się mieć jak najlepszą frekwencję. Równie ważnym jest zaangażowanie na zajęciach szkolnych i treningowych i w związku z tym uzyskiwane wyniki w nauce i sporcie.
 1. Zawodnicy Sekcji mają bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez SP „RÓŻA KUTNO” należy posiadać aktualne badania lekarskie.

II. Szczegółowe obowiązki zawodników drużyn młodzieżowych SP „RÓŻA KUTNO”:

 1. Godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu codziennym.

 1. Szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, rywali i sędziów.

 1. Dbać o jak najlepsze oceny w szkole.

 1. Systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych zgodnie z podanym harmonogramem. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn nie pojawia się na treningu lub w szkole, nie może być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższe spotkanie ligowe lub turnieje, mecze towarzyskie.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nieobecność zawodnika na treningu z przyczyn losowych tj. choroba, kontuzja, złe samopoczucie, zła sytuacja rodzinna itp. W takiej sytuacji należy powiadomić trenera minimum na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć. Wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione.

 1. Być zawsze przygotowanym do treningu- posiadać odpowiedni strój oraz sprzęt piłkarski (odzież, obuwie sportowe, piłka itp.) oraz ochraniacze na kości goleni a także napój niegazowany /izotoniczny.

 1. Z pełnym zaangażowaniem wykonywać zadania treningowe. Skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach.

 1. Dbać o sprzęt treningowy, ubrania, piłki, pachołki itp.

 1. Bezwzględnie stosować się do poleceń trenera.
 1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.

 1. Być sumiennym i zdyscyplinowanym (nie spóźniać się na zajęcia), przychodzić na trening minimum 15 minut przed jego rozpoczęciem.

 1. W czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu.

 1. Być kulturalnym w stosunku do trenera i wszystkich zawodników.

Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności drużyny.

 1. Uzyskać zgodę SP „RÓŻA KUTNO” na udział w zajęciach dodatkowych poza klubem (testy w innych klubach lub udział w turniejach, meczach nie organizowanych przez SP „RÓŻA KUTNO”.

 1. Dbać o czystość i porządek w szatni, autobusie, w miejscu zgrupowania itp.

W przypadku zniszczenia mienia klubu lub wyrządzenia szkód podczas turniejów, obozów wszelkie koszty ponosi winowajca.

 1. Dbać o higienę osobistą i w miarę możliwości brać natrysk po treningu i meczu.

 1. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty jego zniszczenia lub utraty. Zakupiony przez Sekcję sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w SP „RÓŻA KUTNO”

III. Mecze kontrolne, mistrzowskie, turnieje, zgrupowania

 1. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej, jako reprezentant Sekcji zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach i godnie reprezentować Stowarzyszenie SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zarówno na boisku jak i po zanim.

Zawodnik wyznaczony przez trenera do gry ma obowiązek:

 1. z pełnym zaangażowaniem uczestniczyć w meczach, turniejach oraz wykonywać założenia przedmeczowe nakreślone przez trenera, prezentować ambitną postawę, wolę walki i grę na maksimum swoich możliwości,

 2. stosować się do zasad fair-play, szacunku i kulturalnego zachowania się w stosunku do swoich kolegów, przeciwnika i sędziego,

 3. bezwzględnie stosować się do poleceń trenera,

 4. punktualnie stawiać się na zbiórkę przed meczami lub turniejami,

 5. w dniu meczu zawodnicy nie mogą bez zgody trenera podejmować, żadnej większej aktywności fizycznej związanej z obciążeniami aparatu ruchu,

 6. zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego.

 1. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika z zastosowaniem kary regulaminowej.

 1. Każdy zawodnik ma obowiązek uczestniczenia w zgrupowaniach (turniejach) drużyny organizowanych przez klub w okresie wakacji.

§3

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika SP „RÓŻA KUTNO”

 1. Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem SP „RÓŻA KUTNO”

Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów SP „RÓŻA KUTNO” oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.

 1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice i opiekunowie zobowiązują się nie komentować postawy dzieci, ponieważ wpływa to na ich koncentrację,

 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody,

 3. Wstęp na płytę boiska, do szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy SL SALOS „RÓŻA KUTNO”,

 4. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obraża drużyny przeciwnej ani arbitrów spotkania,

 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek w wysokości 30 złotych do 15-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Stowarzyszenia SL SALOS „RÓŻA KUTNO” i nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach,

Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną rehabilitację lub ma trudną sytuację rodzinną. O zwolnieniu, bądź zmniejszeniu wysokości składki decyduje Zarząd Stowarzyszenia SL SALOS „RÓŻA KUTNO”. Nie płacenie składek członkowskich przez okres 3 miesięcy bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji władz Sekcji, grozi zawieszeniem lub wydaleniem zawodnika z Sekcji, którego rodzic/opiekun nie płaci składek lub innych należności. Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku. Zwolniony z tymczasowego wpłacania składek może być rodzic zawodnika, który miał przerwę w treningu dłuższą niż 3 miesiące.

 1. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna lub trenera zespołu istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, lub jej zawieszenia po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem SP „RÓŻA KUTNO”,

 2. Rodzice/opiekunowie, zawodnicy zobowiązują się powiadomi trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu minimum na 30 minut przed jego rozpoczęciem,

 3. W przypadku całkowitej rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Sekcję pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,

 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera –koordynatora SP „RÓŻA KUTNO”,

 5. Wnioski o zmianę barw klubowych rozpatrywane są indywidualnie,

 6. Rodzic /opiekun zobowiązany jest do obecności na zebraniach organizowanych przez trenera zespołu bądź Prezesa Stowarzyszenia SL SALOS „RÓŻA KUTNO” oraz stały kontakt z trenerem zespołu w celu śledzenia postępów swojego dziecka. Minimum raz na 3 miesiące trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących,

 7. W trakcie wyjazdów na turnieje samochodami prywatnymi klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe na drogach,

 8. Zajęcia w Sekcji mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z ww. zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie (chyba ze zajęcia odbywają się w ramach lekcji),

 9. W przypadku uzyskiwania przez zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej, nieodpowiedniego zachowania na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, Zarząd Stowarzyszenia SL SALOS „RÓŻA KUTNO” może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika SP „RÓŻA KUTNO”, aż do momentu uzyskania poprawy,

 10. Rodzice zobowiązują się do uczestniczenia dziecka w obozie (turnieju) piłkarskim organizowanym przez klub w okresie wakacji wraz z pokryciem j ego kosztów.

§4

Nagrody i kary

Nagrodę może otrzymać zawodnik, który:

– wyróżnia się w meczach mistrzowskich pod względem jakości gry i ambitnej, kulturalnej postawy

– wyróżnia się na treningach pod względem frekwencji i zaangażowania a także koleżeńskiej postawy wobec trenera i kolegów

Rodzaje nagród:

– pochwała

– list gratulacyjny, dyplom uznania

– nagroda rzeczowa

– nagroda pieniężna

Kary

Zawodnik nie stosujący się do obowiązków zawartych w regulaminie będzie ukarany:

– upomnieniem

– naganą

– czasowym zawieszeniem w prawach zawodnika sekcji

– usunięciem z drużyny i sekcji

§5

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny i trener koordynator SP „RÓŻA KUTNO”.

 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Sekcji Piłkarskiej „Róża Kutno”.

 3. Stowarzyszenie SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców / opiekunów zawodników.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Top