Półkolonie 2020

Plan dnia

08.30 – Przyjecie dzieci od rodziców/opiekunów
09.00 – rozpoczęcie dnia krótka modlitwa, śpiew; słówko na dzień dobry
09.45 – II śniadanie
10.30 – Integracja w grupach
11.00 – FILM/GRUPA/WYCIECZKA/
12.00 – 13.00 spotkanie w grupie (program)
13.00 – 14.00 gry, zabawy integracyjne (wszystkie grupy)
14.30 – 15.00 – obiad, wszystkie grupy, zakończenie.

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PÓŁKOLONII
Półkolonia zapewnia wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w WOŹNIAKOWIE, WOŹNIAKÓW 56, 99-300 KUTNO oraz podczas jednodniowych wycieczek.
I. Półkolonia polega na organizacji zajęć sportowych: rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych, wyjazdów na basen, oraz wycieczek pieszych i autokarowych po okolicy.

 1. Regulamin półkolonii letniej w ,,SL SALOS „RÓŻA KUTNO” obowiązuje:
  • Wszystkich uczestników półkolonii,
  • Rodziców i opiekunów,
  • Kierownika, instruktorów, opiekunów oraz wychowawców półkolonii.
 2. Organizacja półkolonii: Półkolonia trwa w okresie od 03 do sierpnia do 7 sierpnia; od 10 do 14 sierpnia 2020.
 3. Półkolonia odbywa się w jednym turnusie pięciodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
 4. Na prośbę rodziców/opiekunów dziecka Organizator zapewnia dzieciom opiekę dyżurną w godzinach od 9:00 do 15:00.
 5. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku od 7 lat do 30 czerwca (2013) do 17 lat.
 6. Miejsce prowadzenia zajęć: Towarzystwo Salezjańskie, Dom Zakonny, Woźniaków 56, 99-300 Kutno.
 7. Terminy:
  TURNUS I – 03.08 – 07.08.2020
  TURNUS II – 10.08 – 14.08.2020
  Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów lub innych form wypoczynku):
 8. Organizatorem półkolonii jest SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych uczestników.
 10. Odpłatność uczestników: Organizator pobiera częściowa odpłatność za udział dziecka w zajęciach, w wysokości 0,00 zł za turnus (kalkulowany pełny koszt turnusu wynosi około 150 zł). Wniesienie opłaty (gotówką przy składaniu karty kwalifikacyjnej) jest warunkiem umieszczenia dziecka na liście uczestników półkolonii. Zakwalifikowanie dziecka do udziału w półkoloniach jest dofinansowane przez Gminę Kutno.
 11. W przypadku zapisaniu dziecka na półkolonię w trakcie trwania wybranego turnusu opłata może zostać zmniejszona proporcjonalnie do ilości dni jakie pozostają do końca turnusu.
 12. Opłata nie ulega zmniejszeniu bez względu na frekwencję uczestnika (również spowodowaną chorobą). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dziecko zrezygnuje z udziału w półkolonii w pierwszym dniu pobytu. W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny może starać się o zwrot opłaty proporcjonalnie do niewykorzystanych dni.
 13. Opłata może zostać zwrócona w całości, w sytuacji rezygnacji z udziału w całym turnusie półkolonii, złożonej na piśmie, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu.
 14. Usunięcie dziecka z półkolonii przez Organizatora, ze względu na jego niewłaściwe zachowanie (np. za nagminne łamanie regulaminu lub niesubordynację względem wychowawcy) nie skutkuje zwrotem wniesionej opłaty.
 15. Formularz zgłoszeniowy – karta kwalifikacyjna uczestnika Półkolonii – to dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka na półkolonię. Złożenie karty kwalifikacyjnej nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka na półkolonie.
 16. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów, opiekunów oraz kierownika półkolonii wg harmonogramu
 17. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie trwania półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników
 18. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty
 19. Podczas zajęć sportowych obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora
 21. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń.
 22. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
 23. Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika półkolonii.
 24. O wszelkich zmianach w planie zajęć uczestniczy są na bieżąco informowani.
 25. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione śniadanie oraz obiad jednodaniowy.
 26. Możliwe jest przynoszenie własnych napoi oraz dodatkowych kanapek przez uczestników.
 27. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
 28. Podczas półkolonii, uczestnicy, za zgodą wychowawcy, mogą korzystać z własnych rowerów, łyżworolek, deskorolek i obowiązkowo kasków

KLAZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:
I.
Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie

II. Stowarzyszenie będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celach statutowych, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Stowarzyszenie będzie przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, o których mowa w pkt. II.

IV. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia, w czasie pozostawania członkiem – uczestnikiem Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Woźniakowie

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VI. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić uczestnictwo w sekcjach sportowych Stowarzyszenia.

VII. Informujemy, że Stowarzyszenie nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

VIII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Turnus I – 3-7 sierpnia

Poniedziałek – 03.08.2020
08.45 – Przybycie dzieci, przejęcie dzieci od rodziców w wyznaczonym miejscu 
09.00 – Strefa duszy – Przywitanie wszystkich, prezentacja kierownika i wychowawców, zasady pobytu na półkoloniach; Modlitwy, słówko poranne, integracja muzyczna
09.45 – Strefa organizacji: podział na grupy, rozdanie identyfikatorów, bidonów
09.55 – Strefa pamiątki: wspólne zdjęcie (czas dla mediów: reporterów, kronikarzy, foto): FB i www
10.00 – Strefa ciała – II śniadanie/toaleta
10.40 – Strefa integracji – zajęcia dla wszystkich, integracja w grupach: zapoznanie się z Bhp i Ppoż. i inne
11.30 – Strefa filmu o Karolu Wojtyle – św. Jan Paweł II
12.10 – Strefa formacji: spotkanie w grupach wg scenariusza na dany dzień
13.10 – Strefa Twórcza – Konkurs prowadzony przez całe półkolonie: na czym polega? Podanie zasad, punktów
13.15 – Strefa integracji: zabawa sportowa między grupami (zabawa zorganizowana przez animatorów)
14.30 – Strefa ciała – Obiad
14.55 – Zakończenie dnia, informacje organizacyjne, odebranie dzieci przez rodziców w wyznaczonym miejscu 
Wtorek – 04.08.2020
08.45 – Przybycie dzieci, przejęcie dzieci od rodziców w wyznaczonym miejscu 
09.00 – Strefa duszy – Przywitanie wszystkich, modlitwy, słówko poranne, integracja muzyczna.
09.45 – Strefa ciała – II śniadanie/toaleta
10.15 – Strefa Filmu o Karolu Wojtyle – św. Jan Paweł II
10.45 – Strefa Formacji: spotkanie w grupach wg scenariusza na dany dzień.
11.30 – Strefa zabawy – warsztaty edukacyjne na wesoło
14.30 – Strefa ciała – Obiad
14.55 – Zakończenie dnia, informacje organizacyjne, odebranie dzieci przez rodziców w wyznaczonym miejscu 
Środa – 05.08.2020
08.45 – Przybycie dzieci, przejęcie dzieci od rodziców
09.00 – Strefa duszy – Przywitanie w kościele, Modlitwy, słówko poranne, integracja muzyczna
09.10 – Strefa ciała – II śniadanie/toaleta
09.30 – Strefa przygody – Wyjazd do Torunia
10.30 – Strefa filmu o Karolu Wojtyle – św. Jan Paweł II
11.00 – Strefa przygody : zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wejście na wierze kościoła świętych Janów, modlitwa z kościele z Ikoną z kaplicy watykańskiej, przed którą modlił się św. JP II.
14.00 – Strefa ciała – Obiad
16.00 – Zakończenie dnia. Powrót z wycieczki. odebranie dzieci przez rodziców w wyznaczonym w miejscu 
Czwartek – 06.08.2020
08.45 – Przybycie dzieci, przejęcie dzieci od rodziców w wyznaczonym miejscu 
09.00 – Strefa duszy – Przywitanie wszystkich, modlitwy, słówko poranne, integracja muzyczna.
09.45 – Strefa ciała – II śniadanie/toaleta
10.15 – Strefa Filmu o Karolu Wojtyle – św. Jan Paweł II
10.45 – Strefa Formacji: spotkanie w grupach wg scenariusza na dany dzień.
11.30 – Strefa zabawy – rozgrzewka sportowa
11.45 – Strefa przygody: Gra edukacyjna „Szlakiem ŚDM”
14.30 – Strefa ciała – Obiad
14.55 – Zakończenie dnia, informacje organizacyjne, odebranie dzieci przez rodziców w wyznaczonym miejscu
Piątek – 07.08.2020
08.45 – Przybycie dzieci, przejęcie dzieci od rodziców w wyznaczonym miejscu 
09.00 – Strefa duszy – Przywitanie wszystkich, modlitwy, słówko poranne, integracja muzyczna.
09.45 – Strefa ciała – II śniadanie
10.15 – Strefa Filmu o Karolu Wojtyle – św. Jan Paweł II
10.50 – Strefa Formacji: spotkanie w grupach wg scenariusza na dany dzień, pożegnanie, rozdanie dyplomów
11.30 – Strefa teatru – animacja taneczna
12.00 – Strefa liturgii – przygotowanie do Mszy świętej (okazja do spowiedzi)
12.30 – Strefa modlitwy – Msza święta, po rot rzygnięcie konkursu, podziękowania wychowawcom. (walizeczka)
13.10 – Strefa promocji – zostań z nami… – promocja powołania animatora Oratorium, grupy sportowe SALOS
13.20 – Strefa mobilizacji – rozgrzewka sportowa
13.30 – Strefa zabawy – Chorągiewki
14.30 – Strefa ciała – Obiad
14.55 – Zakończenie dnia, informacje organizacyjne, odebranie dzieci przez rodziców w wyznaczonym miejscu.

Turnus II – 10-17 sierpnia

Poniedziałek – 10.08.2020
08.45 – Przybycie dzieci, przejęcie dzieci od rodziców w wyznaczonym miejscu £
09.00 – Strefa duszy – Przywitanie wszystkich, prezentacja kierownika i wychowawców, zasady pobytu na półkoloniach; Modlitwy, słówko poranne, integracja muzyczna
09.45 – Strefa organizacji: podział na grupy, rozdanie identyfikatorów, bidonów
09.55 – Strefa pamiątki: wspólne zdjęcie (czas dla mediów: reporterów, kronikarzy, foto): FB i www
10.00 – Strefa ciała – II śniadanie/toaleta
10.40 – Strefa integracji – zajęcia dla wszystkich, integracja w grupach: zapoznanie się z Bhp i Ppoż. i inne
11.30 – Strefa filmu o Karolu Wojtyle – św. Jan Paweł II
12.10 – Strefa formacji: spotkanie w grupach wg scenariusza na dany dzień
13.10 – Strefa Twórcza – Konkurs prowadzony przez całe półkolonie: na czym polega? Podanie zasad, punktów
13.15 – Strefa integracji: zabawa sportowa między grupami (zabawa zorganizowana przez animatorów)
14.30 – Strefa ciała – Obiad
14.55 – Zakończenie dnia, informacje organizacyjne, odebranie dzieci przez rodziców w wyznaczonym miejscu £
Wtorek – 11.08.2020
08.45 – Przybycie dzieci, przejęcie dzieci od rodziców w wyznaczonym miejscu £
09.00 – Strefa duszy – Przywitanie wszystkich, modlitwy, słówko poranne, integracja muzyczna.
09.45 – Strefa ciała – II śniadanie/toaleta
10.15 – Strefa Filmu o Karolu Wojtyle – św. Jan Paweł II
10.45 – Strefa Formacji: spotkanie w grupach wg scenariusza na dany dzień.
11.30 – Strefa zabawy – warsztaty edukacyjne na wesoło
14.30 – Strefa ciała – Obiad
14.55 – Zakończenie dnia, informacje organizacyjne, odebranie dzieci przez rodziców w wyznaczonym miejscu £
Środa – 12.08.2020
08.45 – Przybycie dzieci, przejęcie dzieci od rodziców
09.00 – Strefa duszy – Przywitanie w kościele, Modlitwy, słówko poranne, integracja muzyczna
09.10 – Strefa ciała – II śniadanie/toaleta
09.30 – Strefa przygody – Wyjazd do Torunia
10.30 – Strefa filmu o Karolu Wojtyle – św. Jan Paweł II
11.00 – Strefa przygody : zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wejście na wierze kościoła świętych Janów, modlitwa z kościele z Ikoną z kaplicy watykańskiej, przed którą modlił się św. JP II.
14.00 – Strefa ciała – Obiad
16.00 – Zakończenie dnia. Powrót z wycieczki. odebranie dzieci przez rodziców w wyznaczonym w miejscu £
Czwartek – 13.08.2020
08.45 – Przybycie dzieci, przejęcie dzieci od rodziców w wyznaczonym miejscu £
09.00 – Strefa duszy – Przywitanie wszystkich, modlitwy, słówko poranne, integracja muzyczna.
09.45 – Strefa ciała – II śniadanie/toaleta
10.15 – Strefa Filmu o Karolu Wojtyle – św. Jan Paweł II
10.45 – Strefa Formacji: spotkanie w grupach wg scenariusza na dany dzień.
11.30 – Strefa zabawy – rozgrzewka sportowa
11.45 – Strefa przygody: Gra edukacyjna „Szlakiem ŚDM”
14.30 – Strefa ciała – Obiad
14.55 – Zakończenie dnia, informacje organizacyjne, odebranie dzieci przez rodziców w wyznaczonym miejscu £ Piątek – 17.08.2020
08.45 – Przybycie dzieci, przejęcie dzieci od rodziców w wyznaczonym miejscu £
09.00 – Strefa duszy – Przywitanie wszystkich, modlitwy, słówko poranne, integracja muzyczna.
09.45 – Strefa ciała – II śniadanie
10.15 – Strefa Filmu o Karolu Wojtyle – św. Jan Paweł II
10.50 – Strefa Formacji: spotkanie w grupach wg scenariusza na dany dzień, pożegnanie, rozdanie dyplomów
11.30 – Strefa teatru – animacja taneczna
12.00 – Strefa liturgii – przygotowanie do Mszy świętej (okazja do spowiedzi)
12.30 – Strefa modlitwy – Msza święta, po rot rzygnięcie konkursu, podziękowania wychowawcom. (walizeczka)
13.10 – Strefa promocji – zostań z nami… – promocja powołania animatora Oratorium, grupy sportowe SALOS
13.20 – Strefa mobilizacji – rozgrzewka sportowa
13.30 – Strefa zabawy – Chorągiewki
14.30 – Strefa ciała – Obiad
14.55 – Zakończenie dnia, informacje organizacyjne, odebranie dzieci przez rodziców w wyznaczonym miejscu

Menu półkoloni

Menu półkolonii 2020 – turnus I (03-07.08.2020) i II (10-14.08.2020)
(posiłki przygotowuje firma catering PHU „Pod wierzbami”, Maciej Rzymkowski, ul. Wierzbie 26, Kutno)

Poniedziałek
II śniadanie: bułka z wędliną lub dżemem wiśniowym, herbata
Obiad: zupa pomidorowa, udko kurczak, napój, banan
Wtorek
II śniadanie bułka z wędliną lub dżemem truskawkowym, herbata
Obiad: filet z kurczaka, ziemniaki, surówka, napój, melon
Środa
II śniadanie: bułka z żółtym serem lub dżemem brzoskwiniowym, herbata
Obiad: grupa wycieczkowa – suchy prowiant: bułka z żółtym serem, napój, ½ słodkiej bułki, jabłko, nektarynka)
Czwartek
II śniadanie: bułka z wędliną lub dżemem wiśniowym, herbata, jabłko
Obiad: pulpet gotowany lub mielony, ziemniaki, surówka, napój
Piątek
II śniadanie: bułka z żółtym serem lub kremem czekoladowym, herbata
Obiad: filet rybny, ziemniaki, surówka, napój, owoc

Wytyczne GIS, MZ, MEN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PÓŁKOLONII/OBOZU/KOLONII
Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej

SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w Wożniakowie, Woźniaków 56, 99-300 Kutno, zarejestrowanym w ewidencji Starosty Kutnowskiego: Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Kutnowskiego. Numer decyzji: ES.4141/1/2004; numer ewidencji 8.

§ 1

Celem niniejszego regulaminu jest:
a) Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku w Towarzystwo Salezjańskie, Dom zakonny, Woźniaków 56, 99-300 Kutno wraz z przyległym kompleksem sportowo-rekreacyjnym przy Domu zakonnym.
b) Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.
c) Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
d) Stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa (opinia straży pożarnej).
e) Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.
f) Ustalenie sposobu wdrażania procedur wynikających z wytycznych w tym szczegółowe przypisanie poszczególnych obowiązków poprzez uszczegółowienie w regulaminie szczegółowych wytycznych dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży ogłoszone przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej w związku z panującą epidemią koronawirusa, ogłoszonymi w dniu 29 maja 2020 r. i zwanymi dalej „Wytycznymi”.

§ 2
SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zobowiązuje się, aby / że:

 1. Uczestnicy półkolonii/obozu byli zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Uczestnicy nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 3. Uczestnicy byli przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związa-nych z zachowaniem dystansu społecznego (min. 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku udostępnili organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku zobowiązali się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 6. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu były zdrowe, nie miały objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 7. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, poinformował organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 8. Rekrutujący musi zaopatrzyć wszystkich uczestników wypoczynku w niezbędna ilość indywidualnych osłon nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku, o ile nie uczynią tego sami rodzice.

§ 3
SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zobowiązuje się do tego, że:

 1. Wypoczynek (półkolonie/obóz) może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (opinia straży pożarnej).
 2. Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku.
 3. Uczestnicy i kadra będą kwaterowani w pokojach 3 osobowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy (na podstawie list / zestawień dostarczonych przez SL SALOS „RÓŻA KUTNO”, nie później niż na 3 dni przed przyjazdem grupy), w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy zachowaniu 4 m kw. powierzchni noclegowej na 1 osobę.
 4. Obiekt umożliwia zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej, nie dłużej jednak niż do 12 godzin od momentu stwierdzenia objawów choroby zakaźnej.
 5. Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi być dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
 6. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 7. Będzie zapewniona stała obecność pielęgniarki lub ratownika medycznego. Przy czym w przypadku wiarygodnego podejrzenia choroby zakaźnej osoba podejrzana podlega wyłącznie opiece publicznej służby zdrowia.
 8. Przedstawienia regulaminu uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego. Za jego respektowanie przez kadrę i uczestników kolonii odpowiada karnie i cywilnie (odszkodowawczo) bez możliwości scedowania Rekrutujący.
 9. Zapewni bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku według podziału (list) na grupy wychowawcze, przygotowanego przez Rekrutującego, bez gromadzenia się w jednym miejscu, przy czym za jego prawidłowe (zgodne z „Wytycznymi”) przygotowanie i terminowe dostarczenie (rozpiska dzieci wg zasad: max. 3 dzieci w pokoju, w danym pokoju dzieci tylko z jednej grupy itd.) oraz respektowanie przez kadrę i uczestników kolonii odpowiada karnie i cywilnie (odszkodowawczo) bez możliwości scedowania.
 10. Będą umieszczone w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych. Dozowniki będą regularne napełnianie.
 11. Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia powinna zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii. Za przestrzeganie przez uczestników porządku (w zakresie ustalonej ilości osób przy stolikach, braku zmian konkretnych osób i uczestników przy danym stoliku, nieprzemieszczania się po terenie stołówki poza wejściem / wyjściem na posiłek, rygorystycznego przestrzegania ustalonych godzin wejść, wyjść na stołówkę i pór posiłków) na stołówce odpowiada wyłącznie SL SALOS „RÓŻA KUTNO” .
 12. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.
 13. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub je wyparzać.
 14. Należy stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.
 15. W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość stanowisk pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 16. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji.
 17. SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zapewnia stałą dostępność płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zapewnienia swoim sprzątaczkom sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku. Rekrutujący odpowiada za respektowanie przez uczestników i kadrę kolonii wszystkich dyspozycji w tym zakresie wydawanych przez pracowników.
 18. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 19. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę.
 20. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 21. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować.
 22. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 23. Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się grup.
 24. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
  26 Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 25. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji.

§ 4
SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zobowiązuje się, prowadzić tak program wypoczynku i opiekę wychowawczą, aby / że:

 1. Dystans społeczny był zachowany także przy korzystaniu przez uczestników z pionu sanitarnego.
 2. Zakwaterowanie uczestników w obiekcie będzie odbywać się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.
 3. Uczestnicy wypoczynku i kadra mieli w wystarczającej ilości środki higieniczne (poza papierem toaletowym i środkami czyszczącymi niezbędnymi do pracy sprzątaczek, które zapewnia Poltur).
 4. Uczestnicy (jeżeli rodzice tego nie zapewnili) oraz osoby zatrudnione podczas wypoczynku przez Rekrutującego były zaopatrzone w indywidualne środki ochrony osobistej. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.
 5. Przed rozpoczęciem wypoczynku odbyło się szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19. Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia należy przestrzec przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, zwrócić uwagę na unikanie komunikacji miejskiej w celu przemieszczenia się w czasie wypoczynku, dbanie o odporność, kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
 6. Upewnić się, że pracownicy Rekrutującego, zatrudnieni do obsługi kolonii i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 7. Wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji.
 8. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, wyznacza on osobę z kadry kolonii do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się sprzętem SL SALOS „RÓŻA KUTNO”, przypisanym do danej grupy, za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku).

§ 5
Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów/ półkolonii), które SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zobowiązuje się przestrzegać i realizować:

 1. Rekrutujący zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur.
 2. Grupa uczestników wypoczynku będzie liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).
 3. Niedozwolone są odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).
 4. Personel kuchni i obsługi technicznej nie powinien kontaktować się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami.
 5. SL SALOS „RÓŻA KUTNO” zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.
 6. W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej kadry powyżej 60. roku życia. W przypadku występowania u kadry wcześniejszych chorób lub chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy podczas wypoczynku.
 7. Program wypoczynku powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi, przy czym rozumienie tego zapisu jako rozważenie zupełnej eliminacji wyjść na obiekty sportowo – rekreacyjne poza ośrodkiem (nie dotyczy zaplanowanych treningów dla grup sportowych), wyjść na zakupy i realizacje tzw. „czasu wolnego” w formie zakupów itp.
 8. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych (bazary, place i ulice itp.), w tym zwiedzanie obiektów publicznych (kościoły, muzea itp.).
 9. SL SALOS „RÓŻA KUTNO” jest zobowiązany wpisywać każdorazowe opuszczenie terenu ośrodka przez grupę do zeszytu wyjść, w którym wpisuje formę wyjścia (wycieczka autokarowa, piesza i in.), porę wyjścia / powrotu, cel wyjścia, miejsca lub czynności przewidziane do odwiedzenia / wykonania
 10. Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnie dostępnych powinno być zapewnione w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.
 11. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.
 12. Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 13. Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku.
 14. Należy ustalić szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem i SL SALOS „RÓŻA KUTNO”, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.
 15. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie. Dlatego będzie jeden wychowawca więcej jako rezerwowy.

§ 6
Ogólne procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku obowiązujące:

 1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez nich osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu, poinformuje o powyższym kierownika ośrodka Salezjanów i w uzgodnieniu z nim skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
 2. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 4. SL SALOS „RÓŻA KUTNO” powinien poinstruować kadrę sprawującą opiekę nad uczestnikami wypoczynku o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.
 6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

§ 7
W związku z panującą epidemią oraz wynikającymi z tego wytycznymi dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży SL SALOS „RÓŻA KUTNO” ze względów na ograniczenia niezależne od SL SALOS „RÓŻA KUTNO”:

 1. ograniczy możliwość korzystania z zajęć animatora, organizacji dyskotek i ognisk, dostosowując je do obowiązujących „Wytycznych” i obostrzeń organizacyjnych z nich wynikających,
 2. nie będzie prowadził żywienia w formie „szwedzkiego stołu”, chyba że zmienią się wytyczne
 3. Przy wejściach na obiekty sportowe, rekreacyjne, do świetlić itd. będą umieszczone przez SL SALOS „RÓŻA KUTNO” informacje o maksymalnej ilości osób mogących przebywać jednocześnie. Rekrutujący zobowiązuje się do respektowania tych ograniczeń (nie dotyczy obiektów treningowych poza ośrodkiem).
 4. Kierownik wypoczynku ma pełne prawo do instruowania pracowników Domu zakonnego, zatrudnionych do obsługi wypoczynku SL SALOS „RÓŻA KUTNO”, przebywających na terenie ośrodka salezjanów i wymagania od nich wypełniania przekazanych instrukcji i poleceń w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego, pod rygorem powiadomienia odpowiednich służb państwowych.
 5. SL SALOS „RÓŻA KUTNO” jest zobowiązany do samodzielnego zapoznania się i przeszkolenia swoich pracowników (kadry kolonijnej) w zakresie czterech procedur, stanowiących Załączniki do „Wytycznych”.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Opinia PSP w Kutnie