Komunikat organizacyjny #2

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2/2022
30. Jubileuszowe Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej 2022 w Kutnie w dniach 16-18 września 2022 roku

Kategoria wiekowe:

A: rocznik 2005-2006
B: rocznik 2007-2008
C: rocznik 2009-2010
D: rocznik 2011 i młodsi

Opłaty

Koszt: 150 zł od osoby (uczestnik, trener, kierownik, ksiądz, kierowca itp.)

Prosimy o uregulowanie 100% wpłaty do 14 września 2022 r., tylko i wyłącznie przelewem
na konto SALOS RP :
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
PKO BP SA XV O/Warszawa nr bankowy 55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
w tytule przelewu: OIMS KUTNO

Stowarzyszenia Lokalne, które tego nie dokonały, prosimy o niezwłoczne uregulowanie kwoty za uczestnictwo.

Weryfikacja uczestników

Po przyjeździe proszę o zgłoszenie się do biura, celem weryfikacji zgłoszonych drużyn nastąpi bezpośrednio w Biurze Zawodów (Dom Zakonny Salezjanów wejście od parku – aula wykładowa po nowicjacie w Woźniakowie) w dniu przyjazdu zgłoszenia drużyn i odbioru identyfikatorów oraz wskazania miejsca zakwaterowania.

Weryfikacja zgłoszeń: piątek g. 10.00 – 19.00 w Biurze Igrzysk (potwierdzenie zgłoszenia, ilości osób itp.) WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAWODNICZA: zgłoszenie ostateczne – dwie listy zawodników (wzór nr 2)
z potwierdzeniem trenera i prezesa SL SALOS, trzecia lista u trenera w czasie zawodów, legitymacja szkolna vel legitymacja SALOS, oświadczenia (zgody) rodziców na udział dziecka w zawodach sportowych (wzór nr 3) do okazania i zatrzymujecie u siebie na czas zawodów. Brak jakiegokolwiek w/w dokumentu nie dopuszcza zawodnika do gry.

Wszyscy uczestnicy powinni być przygotowani do uczestnictwa w realizacji całego programu,
a w szczególności powinni uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii (19.09.2022 r. g. 19.30 – Kościół
w Woźniakowie). Każde Stowarzyszenie Lokalne proszone jest o przygotowanie darów na uroczystą Mszę św. oraz upominków dla rywali (wręczanych przed meczem). Dary składane na Mszy świętej od poszczególnych stowarzyszeń przekażemy do dzieła Sióstr Salezjanek w Łodzi przy ul. Brauna. (Ochronka, Przedszkole i Oratorium). Serdecznie dziękujemy. Niech to będzie wdzięczność wyrażona Bogu za 100-lecie sióstr w Polsce.

Wszyscy zawodnicy i opiekunowie biorący udział w XXX OIMS 2022 w Kutnie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a opiekunowie także od odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży na i z igrzysk.

Wszystkie reprezentacje powinny występować w jednakowych strojach sportowych (dresach, koszulkach) podczas realizacji wspólnotowych punktów OIMS (m.in. ceremonia otwarcia, zamknięcia, Msza św.).

Każda drużyna (ewentualnie każde Stowarzyszenie Lokalne) będzie posiadała opiekuna, który będzie odpowiedzialny za dotarcie ekipy na rozgrywki, na zakwaterowanie. Później wolontariusze mają swoją służbę, proszę się umówić jak będzie potrzebna pomoc itp.

Na każdej hali sportowej i Orliku będzie koordynator – odpowiedzialny za obiektu.

Wszelkie informacje są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej igrzysk: program, regulamin, obiekty, wyniki gier sportowych w zakładce igrzysk OIMS 2022 itp.

Każda ekipa w momencie zgłoszenia się do Biura Igrzysk, zobowiązana będzie do podpisu regulaminu zakwaterowania dot. m. in. ciszy nocnej oraz za zgubienie klucza (jest opłata 50,00 zł), a także tzw. lojalki (odpowiedzialność za wyrządzone szkody w miejscu zakwaterowania).

Każda drużyna powinna mieć na rozgrzewkę własny sprzęt sportowy (piłki) – zalecam podpisanie sprzętu, aby później bez problemu zidentyfikować do jakiego SL SALOS należy.

Podczas trwania igrzysk obowiązuje BEZWGLĘDNY zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. W przypadku nie stosowania się do tego zapisu uczestnik, jak również cała drużyna może zostać zdyskwalifikowana.

Każdy zespół powinien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach. (koszulki winny posiadać numery)

Miejsce przyjazdu ekip, BIURO XXX OIMS w Woźniakowie, Dom Zakonny, Zakwaterowanie: miejsca podane są już w zakładce Igrzysk oraz otrzymacie instrukcje w biurze zawodów.

Regulamin ogólny i techniczny XXX OIMS: dostępny w zakładce Igrzyska na stronie internetowej. Proszę sprawdzić, bo są na niesione zmiany w regulaminie technicznym.

UWAGA!

Proszę Prezesów SL SALOS o dopilnowanie wszystkich spraw związanych z drużynami, które przyjeżdżają do Woźniakowa. Serdecznie dziękuję.

Organizator

Organizatorem Igrzysk jest Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO”, Woźniaków 56, 99-300 Kutno

Adres e-mail: salosrozakutno@gmail.com

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

ks. Henryk Chibowski sdb
tel. +48 735 201 218

Koordynatorzy sportowi

Siatkówka, Koszykówka – Damian Lech
tel. +48 519 700 555

Piłka Nożna – Marcin Stępniak
tel. +48 795 017 035

Tenis Stołowy – Piotr Pielaciński, Prezes ŁOZTS
tel. +48 502 647 899

Koordynatorzy biura zawodów

Małgorzata Świtkiewicz, Marta Krawczyk, Martyna Kacprzak ds. zakwaterowania – Koordynator Biura Zawodów

Wyżywienie

Śniadania i kolacje podawane będą w miejscu zakwaterowania.

W sobotę obiad na obiektach sportowych od 12.10 do 13.00. Prosimy o nieprzemieszczanie się z obiektu na obiekt w czasie obiadu, gdyż liczba obiadów jest policzone wg obecności zawodników w miejscu gry sportowej. Dziękujemy.

W niedzielę obiad od g. 14.30 do 15.30 tylko dla zgłoszonych ekip. Lista jest już zamknięta.

18.09.2022 r. OBIAD: do g. 11.30 – 13.00 (w Stołówka w SP nr 9, wejście od ul. Królowej Jadwigi obok hali)

Prowiant na drogę: (Prowiant będzie rozdawany w Woźniakowie). TYLKO dla zgłoszonych ekip powyżej 150 km.

Harmonogram rozgrywek

Harmonogram rozgrywek pojawił się w zakładce igrzysk po podziale na grupy eliminacyjne.
Adresy obiektów dostępne są na stronie internetowej Igrzysk.

Odprawa techniczna w piątek od g. 20.00 do 20.30 –: Obiekt SP nr 9 po rozpoczęciu igrzysk.

Program kulturalny

uroczyste otwarcie 16.09.2022 o g. 19.00 w hali SP nr 9 wejście od ul. Królowej Jadwigi.

Program religijny

Uroczysta Msza św., Modlitwa podczas ceremonii otwarcia, modlitwa podczas ceremonii zamknięcia, modlitwy przy posiłkach.

Nagrody

Będzie także dokonywany wybór drużyny Fair–Play.

Piłka nożna: NAJLEPSZY ZAWODNIK (MVP), NAJLEPSZY BRAMKARZ, KRÓL STRZELCÓW – PIŁKA NOŻNA.

Siatkówka: NAJLEPSZY ZAWODNIK (MVP), NAJLEPSZY ATAKUJĄCY, NAJLEPSZY LIBERO.

Koszykówka: NAJLEPSZY ZAWODNIK (MVP).

Tenis Stołowy: NAJLEPSZY ZAWODNIK (MVP).

Pozostałe

W przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach zawartych w komunikacie nr 1, komunikacie nr 2, a także w REGULAMINIE XXX OIMS 2022 zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie SALOS RP, Prezesów SL SALOS, z prośbą o przesłanie tej informacji SL SALOS.

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209