Zajęcia korekcyjne

Dofinansowanie zajęć ze środków Państwowego funduszu zajęć sportowych dla uczniów.
Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

PROJEKT: „Ćwicz z Salosem” – cykl zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Głównym celem zadania jest:

  • aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej
  • harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów,
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
  • przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
  • zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży,
  • włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

Ważnym zadaniem zajęć będzie dbałość o poprawną sylwetkę dziecka. Wszelkie oddziaływania zapobiegawcze, wyrównujące i kompensujące są integralną częścią programu zajęć sportowych. Do działań w tym zakresie należy między innymi gimnastyka korekcyjna, której głównym celem jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych. Czas trwania zajęć w grupach 60 minut. Zajęcia systematyczne od 1 do 3 razy w tygodniu, w równomiernych odstępach czasu.

Treść, metody i formy pracy grupy korekcyjnej uwzględniały ogólne założenie programowe kultury fizycznej dostosowując je do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka, rodzaju i stopnia zaburzeń.

Przed rozpoczęciem gimnastyki prowadzący zajęcia otrzyma od lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem szczegółową informację o rodzaju stwierdzonych zaburzeń, przeciwwskazaniach i innych zaleceniach.

Podstawowym miejscem zajęć będzie sala gimnastyczna lub salka gimnastyki korekcyjnej; uzupełniającym boisko, łąka, polana, basen. 

Zadanie będzie realizowane w  oparciu o 4 trenerów/nauczycieli. Prowadzący zajęcia, posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w Polsce do pracy z dziećmi i młodzieżą. Osoby te posiadają również zaświadczenie o niekaralności z KRK. 

Prowadzone zajęcia sportowe dla uczniów, to zorganizowany czas pozalekcyjny, który uczy jak go gospodarować.  Zajęcia stricte sportowe dla uczniów rozwiną zdolności, których często nie są świadomi.

Termin realizacji zadania: od 01.02 do 08.12.2022 roku.

DOFINANSOWANIE
350 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
462 955 zł

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209