Sport to zdrowie

Dofinansowanie zadania publicznego ze środków Budżetu Państwa w ramach programu „Sport dla wszystkich”. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim.

Nazwa Projektu: Otwarte zajęcia sportowe „Sport to zdrowie” dla młodzieży i dorosłych z terenu powiatu kutnowskiego

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa młodzieży starszej i dorosłych, a zatem włączenie jak największej grupy ludności do regularnej aktywności, tak aby wypracować w społeczeństwie nawyk podejmowania aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie na każdym etapie życia. Zadanie zakłada systematyczny i powszechny udział młodzieży starszej i dorosłych w zajęciach sportowych. Projekt zmierza do utrwalania postaw społecznych i kształtowania nawyku aktywnego trybu życia poprzez wskazanie korzyści z aktywności ruchowej. Otwarte zajęcia sportowe będą ogólnodostępne, tak aby przyczyniały się do zwiększenia aktywności fizycznej młodzieży starszej i dorosłych, co przyczyni się do zmiany postaw odbiorców wobec potrzeby podejmowania aktywności fizycznej, zwiększenia propozycji aktywności fizycznej w realną aktywność.  Zostaną stworzone warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowania zdrowego stylu życia jako przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, w tym nadwadze i otyłości, wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej. Aktywizacja społeczna poprzez sport to promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób dorosłych, promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu wśród różnych grup społecznych. Poprzez prowadzone zajęcia uczymy zagospodarowania czasu wolnego, zajęcia rozwiną zdolności, których sami uczestnicy nie są świadomi. Prowadzone zajęcia: gier zespołowych (piłka nożna), pływanie, bieganie zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców powiatu.Popularyzacja różnych dyscyplin sportu, umożliwieni młodzieży starszej i dorosłym udziału w rywalizacji sportowej. Podniesie doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych w dyscyplinach sportu. W ramach projektu przewidujemy zajęcia sportowe, w terminie od 01.03.2021 do 31.12.2021 rok dla 40 osób. Realizacja przedsięwzięcia w oparciu o 2 trenerów. Prowadzący zajęcia, posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w Polsce. Osoby te posiadają również zaświadczenie o niekaralności z KRK. Zajęcia realizowane będą 2/3 w tygodniu po 90 minut, pod opieką trenerów, kierowników drużyn, opieki medycznej, technicznej. Liczba jednostek treningowych 50. Do rozgrywanych meczy towarzyskich organizator zapewni obsługę sędziowską. Nad całością będzie czuwał koordynator zadania,  też trener, który w razie nie możności przeprowadzenia zajęć (np. choroba, urlop, zdarzenie losowe lub inna sytuacja życiowa ) zastąpi trenera prowadzącego.

DOFINANSOWANIE
6 000
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
7 000

Róża Kutno
Róża Kutno
Artykuły: 209